Съдържание

Посетители

В момента има 389  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-54-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-54-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на капкова система за напояване на лозово насаждение в поземлени имоти №№ 001005, 001006, 001007, 002005, 002014, 002016, 002017, 002019, 004001, 004002, 005004, 005005 с обща площ 213 дка, находящи се в местностите „Косматица”, „Раздол” и „Дали Али”, землище на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на капкова система за напояване на лозово насаждение в поземлени имоти №№ 001005, 001006, 001007, 002005, 002014, 002016, 002017, 002019, 004001, 004002, 005004, 005005 с обща площ 213 дка, находящи се в местностите „Косматица”, „Раздол” и „Дали Али”, землище на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград“ с възложител „Струма уайн къмпани“ АД, ЕИК: 175431909, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Княз Борис I“ № 99 (заличен търговец, считано от 20.09.2016 г.), за което е издадено Решение № БД-54-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-54-ПР/2009 г. е загубило правното си действие.