Съдържание

Посетители

В момента има 124  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за издадено Решение №14-АПК/2019 г. изпратено с писмо изх. №2465(2)/08.08.2019 г.

Съобщение по чл. 61 ал. 3 от АПК за издадено Решение № 14-АПК/2019 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на административно-битова сграда към животновъдна ферма в поземлен имот № 020006, м. „Керемидарката“ в землището на с. Юруково, общ. Якоруда, област Благоевград“.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО
Г-Н ИВАН БУЧКОВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БУЧКОВ,

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Регионална инспекция по околната среда и водите - Благоевград съобщава за издадено Решение № 14-АПК/2019 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство по преценяване приложимата процедура по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие и поднормативната уредба към тях за инвестиционно предложение за „Изграждане на административно-битова сграда към животновъдна ферма в поземлен имот № 020006, м. „Керемидарката“ в землището на с. Юруково, общ. Якоруда, област Благоевград“.

Решение № 14-АПК/2019 г. е изпратено с писмо на РИОСВ – Благоевград с изх. № 2465(2)/08.08.2019 г. до адреса на възложителя с обратна разписка № ИД PS 2704 001NHJ I, но e върнато с отметка „Непотърсена“.

Съобщението, писмото и решението са публикувани на интернет страницата на РИОСВ - Благоевград на 09.09.2019 г.

Съобщението заедно с писмото са поставени за обществен достъп на информационното табло на РИОСВ – Благоевград на 09.09.2019 г. за период от 14 дни.

В случай, че не се явите лично в сградата на РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1 – деловодство, до изтичане на 14-дневния срок от датата на публикуване на съобщението за получаване на писмото, Ви уведомяваме, че ще считаме същото за получено.