Съдържание

Посетители

В момента има 102  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-03-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-03-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Търговски комплекс за хранителни и промишлени стоки, битови услуги и офиси”, местоположение поземлен имот 04279.52.1, местност „Шеиница-Ш.24”, землище на гр. Благоевград, община Благоевград"

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „Търговски комплекс за хранителни и промишлени стоки, битови услуги и офиси”, местоположение поземлен имот 04279.52.1, местност „Шеиница-Ш.24”, землище на гр. Благоевград, община Благоевград, с възложители „БУЛ ТАЙМ” ЕООД, ЕИК: 121393771, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк. „Люлин”10, №116, вх. Б, ет. 2, ап. 27, и Тотъо Костадинов, за което е издадено Решение № БД-03-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.
При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-03-ПР/2009 г. е загубило правното си действие.