Съдържание

Посетители

В момента има 82  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-14-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, местоположение: УПИ ІV-76 в кв. 73 по регулационния план на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „Площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали”, местоположение: УПИ ІV-76 в кв. 73 по регулационния план на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово“ с възложител „СКРАПМЕТАЛ“ ООД, ЕИК: 131374189, с акт. седалище: гр. Разлог, жк „Саровица“, № 6, ет. 3, ап. 8, за което е издадено Решение № БД-14-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.
Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-14-ПР/2009 г. е загубило правното си действие.