Съдържание

Посетители

В момента има 106  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-27-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-27-ПР/2009 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение Търговски комплекс „Практикер“ и „Рител парк BG“ в имоти № 04279.85.33, 04279.85.44, 04279.85.45, 04279.85.24, 04279.85.42, 04279.85.9, местност „Авганцов чифлик“, землище на гр. Благоевград, община Благоевград“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „Търговски комплекс „Практикер“ и „Рител парк BG“ в имоти № 04279.85.33, 04279.85.44, 04279.85.45, 04279.85.24, 04279.85.42, 04279.85.9, местност „Авганцов чифлик“, землище на гр. Благоевград, община Благоевград“ с възложител „ЕЙ СИ АР” ООД, ЕИК: 121499543, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Оборище, бул. „Княз Ал. Дондуков” №87, ет. 3, за което е издадено Решение № БД-27-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.
При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-27-ПР/2009 г. е загубило правното си действие.