Съдържание

Посетители

В момента има 90  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-98-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-98-ПР/2008 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Дестилерия (отилизация) за вторични продукти от винарска промишленост, предвиждащо и изграждане на собствен водоизточник в имот №012001, местност „Германица“, землище на с. Рупите Община Петрич“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение „Дестилерия (отилизация) за вторични продукти от винарска промишленост, предвиждащо и изграждане на собствен водоизточник в имот №012001, местност „Германица“, землище на с. Рупите Община Петрич“ с възложител „СОФИЯ РИНГ“ ООД , ЕИК: 175197267, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Средец, бул. „Васил Левски“ №41, за което е издадено Решение №БД-98-ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.