Съдържание

Посетители

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-76-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-76-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на склад, крайпътно заведение, бензиностанция и логистичен център с хладилна част, складове, бар - ресторант и зона за преспиване на персонала в имоти № 000371 с площ 6.840 дка, № 000372 с площ 9.205 дка, № 000373 с площ 3.679 дка и № 000375 с площ 33.422 дка, местност „Орловец“, землище на с. Крупник, община Симитли, обл. Благоевград“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на склад, крайпътно заведение, бензиностанция и логистичен център с хладилна част, складове, бар - ресторант и зона за преспиване на персонала в имоти № 000371 с площ 6.840 дка, № 000372 с площ 9.205 дка, № 000373 с площ 3.679 дка и № 000375 с площ 33.422 дка, местност „Орловец“, землище на с. Крупник, община Симитли, обл. Благоевград“ с възложител „БУЛТЕРА – БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК: 101717148, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Джеймс Баучер“ №13.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-76-ПР/2014 г. е загубило правното си действие.