Съдържание

Посетители

В момента има 117  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-79-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-79-ПР/2014 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Промяна на част от параметрите на МВЕЦ „Градево“ на р. Осеновска, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „Промяна на част от параметрите на МВЕЦ „Градево“ на р. Осеновска, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград“ с променен възложител „НЕЙЧО ГРЪЧКИ 06“ ЕООД, ЕИК: 101745261, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Георги Попов“ №20.
При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-79-ПР/2014 г. е загубило правното си действие.