Съдържание

Посетители

В момента има 798  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-23-ПР/2010 г. и Решение № БД-65-ПР/2016 г.за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-23-ПР/2010 г. и Решение №БД-65-ПР/07.10.2016 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и търговски комплекс за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 04279.28.120 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) относно реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на автосервиз и търговски комплекс за промишлени стоки в поземлен имот с идентификатор 04279.28.120 по одобрени кадастрални карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, за което са издадени Решение №БД-23-ПР/2010 г. и Решение №БД-65-ПР/07.10.2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение №БД-23-ПР/2010 г. и Решение №БД-65-ПР/07.10.2016 г. са загубило правното си действие.