Съдържание

Посетители

В момента има 193  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №67-ПР/2005 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение  №67-ПР/2004 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Ветроенергиен парк „Ореляк“ в имот № 015081, землище на с. Лъжница и имот №000019, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) относно реализацията на инвестиционно предложение за строителство на „Ветроенергиен парк „Ореляк“ в имот № 015081, землище на с. Лъжница и имот №000019, землище на с. Добротино, община Гоце Делчев“ с променен възложител „ЮНИ КОН“ ООД, ЕИК: 131272582, гр. София, район Средец; ул. „Калоян“ №8, офис 21, за което е издадено Решение №БД-67-ПР/2005 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.
Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение №БД-67-ПР/2005 г. е загубило правното си действие.