Съдържание

Посетители

В момента има 104  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-109-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение № БД-109-ПР/2006 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на канализация, външен колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2 000 еквивалентни жители“ в имот № 059002, местност "Лъката", землище на с. Кавракирово, община Петрич“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на канализация, външен колектор и пречиствателна станция за отпадъчни води с капацитет 2 000 еквивалентни жители“ в имот № 059002, местност "Лъката", землище на с. Кавракирово, община Петрич с възложител Община Петрич, БУЛСТАТ: 000024916, със седалище: гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24, за което е издадено Решение № БД-109-ПР/2006 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.
При проверката се установи, че в срок пет години от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-109-ПР/2006 г. е загубило правното си действие.