Съдържание

Посетители

В момента има 143  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение №БД-41-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-41-ПР/2013 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за с. Кулата, с. Чучулигово и с. Марино поле в част (1,456 дка) от имот №000270 с обща площ 8 000 дка, местност „Янкулица“, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград и довеждащ път“

РИОСВ – Благоевград информира за извършена проверка по чл. 93, ал. 8 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС, нова - ДВ, бр. 53 от 2012 г., в сила от 13.07.2012 г., предишна ал. 7, бр. 12 от 2017 г.), относно реализацията на инвестиционно предложение за „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за с. Кулата, с. Чучулигово и с. Марино поле в част (1,456 дка) от имот №000270 с обща площ 8 000 дка, местност „Янкулица“, землище на с. Чучулигово, община Петрич, област Благоевград и довеждащ път“ с възложител Община Петрич, със седалище: гр. Сандански, гр. Петрич, ул. „Цар Борис III“ № 24, за което е издадено Решение № БД-41-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на директора на РИОСВ – Благоевград, с характер „да не се извършва ОВОС“.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № БД-41-ПР/2013 г. е загубило правното си действие.