Съдържание

Посетители

В момента има 277  гости и няма потребители и в сайта

Архив Съобщения обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-44-ПР/2010 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-44-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на хотели и търговски обекти със заведения за развлечения и хранене в имоти № 61813.15.851 и № 61813.15.18, местност “Предел”, гр. Разлог, Община Разлог”

Прочети още...

Съобщение за издадено Решение № 4/21.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 4/21.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка  в писмо изх. №4376(1)/19.11.2008 г. на РИОСВ – Благоевград - ТУК


Съобщение за издадено Решение № БД-26-П/ 2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение до г-н ИЛИЯ КИРИЛОВ ВОДЕНИЧАРСКИ – управляващ и представляващ на ЕТ „Илия Кирилов Воденичарски“, относно издаване на Решение № БД-26-П/ 2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение „Изграждане на отоплителна инсталация в оранжерия за производство на селскостопанска продукция, разположена в поземлен имот № 006040 в землището на с. Струма, общ. Сандански, област Благоевград“

Съобщение за издадено Решение № 3/20.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

Пълният текст на Решение № 3/20.04.2017 г. за поправка на очевидна фактическа грешка  в писмо изх. №3558(1)/30.09.2016 г. на РИОСВ – Благоевград- ТУК


Съобщение за издадено Решение № 05-АПК/ 2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград

Съобщение до г-н КИРИЛ ХРИСТОВ ЗАРЕВ, управител на „ХИТ ХОТ ХАУС“ ЕООД, ЕИК: 200341990, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Стефан Стамболов“ № 35 за издадено Решение № 05-АПК/2017 г. на Директора на РИОСВ – Благоевград за прекратяване на административното производство за инвестиционно предложение за „Водовземане на минерална вода от Сондаж № Си-7 от находище „Хотово“, с. Хотово, община Сандански, област Благоевград с цел захранване на рекреационни съоръжения към къща за гости, находяща се в УПИ VІІІ, пл. № 13, кв. 7 по плана на с. Хотово, община Сандански, област Благоевград“

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-50-ПР/2010 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-50-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Изграждане на МВЕЦ „Ридина“ от кота 553 м до кота 497 м на р. Благоевградска Бистрица в землището на с. Бистрица, община Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-25-ПР/2010 г. по преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на  Решение № БД-25-ПР/2010 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Газова централа за производство на електрическа енергия, електроподстанция, съпътстващи обслужващи сгради и съоръжения и трасе на газопровод за захранване на централата с природен газ в имот № 000348, местност „Орловец“, землище на с. Крупник, Община Симитли”

Прочети още...