Съдържание

Посетители

В момента има 446  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2017 г.

БД-02-EO/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-02-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за разделяне на поземлен имот №005006 с площ 37.088 дка, находящ се в местността „Завой“, землище на гр. Кресна на два имота - имот №005028 (УПИ ІІІ 5028) с отреждане „за общински парк“ и поземлен имот №005017 със запазване на предназначението „нива“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: Община Кресна

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-01-EO/2017 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-01-ЕО/2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка на „Проект за изменение на ОУП на Община Благоевград за имот №060008, местност „Гьоло“ в землището на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на Предимно производствена зона“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: А. С. Г., Р. А. Г., И. К. И. и С. Н. И. с адрес ххххх

От тук може да изтеглите пълния текст на решението