Съдържание

Посетители

В момента има 328  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2014 г.

БД-45-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-45-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Изграждане на жилищна сграда със селскостопанска аптека и гараж в УПИ ІІІ-498, кв. 47 по плана на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: С.И.С

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-44-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-44-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) с цел осигуряване на вода за промишлени нужди на цех за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, изграден в УПИ 014001, местност „Тафтино" в землището на с. Рупите, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Булгарконсерв Рупите" OOД, със седалище общ. Петрич, с. Рупите, ЕИК 175305216

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-43-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-43-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) в имот с идентификатор 56126.601.4024 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Колор багс" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Петрич, ул. „Дунав" № 41, ЕИК 101685323

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-42-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-42-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на съществуващ цех за хартиени чанти, находящ се в УПИ ХV-204, кв. 50 по плана на с. Огняново, община Гърмен, област Благоевград в цех за производство на сърми", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: „Лукспакаж" ЕООД, със седалище и адрес на управление община Гърмен, с. Огняново, ЕИК 101766818

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-41-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Преустройство и промяна на предназначението на кафе-аперитив, находящ се в сграда, разположена в УПИ VІІІ в кв. 18 по плана на с. Дебрен, община Гърмен, област Благоевград в стоматологичен кабинет и шивашка работилница", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: И.М.Т

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на земеделски пазар в кв. 96, кв. 97А и кв. 103 по плана на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: община Петрич със седалище гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ" № 24, БУЛСТАТ 000024916

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-38-ПР/2014 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Създаване на насаждения от бадеми в имот №022028 с площ 8.060 дка, местност „Градешки бани" в землището на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград", което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

възложител: А.А.Х

От тук може да изтеглите пълния текст на решението