Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2015 г.

БД-52-ПР/2015 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-52-ПР/2015 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение в имот с идентификатор 04279.35.1 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението