Съдържание

Посетители

В момента има 428  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2016 г.

БД-38-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Преоборудване с подземен резервоар с обем 4.85 м3, на съществуваща вътрешно газова инсталация за пропан „Пени Маркет България“, УПИ ХVІІІ, кв. 197 по плана на гр. Гоце Делчев, (поземлен имот с идентификатор 17395.501.3107 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Гоце Делчев), община Гоце Делчев, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-37-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Преустройство на магазин № 3, находящ се в поземлен имот с идентификатор 56126.601.142 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград в земеделска аптека и склад за съхранение на препарати за растителна защита“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-36-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Изграждане на семеен хотел в поземлен имот с идентификатор 47408.501.21 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Марчево, община Гърмен, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на система за капково напояване на съществуващи ябълкови насаждания и сондажен кладенец в имот №000006 в землището на с. Драгодан, община Кочериново, област Кюстендил“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-34-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-34-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдно ферма за млечни овце и техните приплоди в поземлен имот №200235 в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-33-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-33-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение “Добив на подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение (сондажен кладенец) за напояване на зелени площи и измиване на алеи в общински парк за отдих, изграден в имот № 000866, землище на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-32-ПР/2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-32-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на животновъдна ферма с капацитет 100 бр. крави в поземлен имот с идентификатор 02676.2.516 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

От тук може да изтеглите пълния текст на решението