Съдържание

Посетители

В момента има 156  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2022 г.

БД-41-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-41-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на тръбен кладенец в поземлен имот с идентификатор 32665.45.12 с цел напояване на лозови насаждения в поземлени имоти с идентификатори 32665.45.12, 32665.45.25 и 32665.45.26 в местността Калъчовец по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Илинденци, община Струмяни, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ВАЙНЯРД“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-40-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-40-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на резервоар за питейни води в част от поземлен имот с идентификатор 56839.27.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Плоски, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-39-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-39-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Апартаментен комплекс – жилищно строителство в поземлен имот с идентификатор 61813.589.1, местност Кукурево по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „МАУНТИН ФЛАУЪР“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-38-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-38-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг в поземлен имот с идентификатор 65334.51.9 и подпорна стена в поземлен имот с идентификатор 65334.51.3 в местността Речичка река по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „Подем Григоров“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-37-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-37-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), магазин за авточасти втора употреба, склад, автосервиз и автомивка в поземлен имот с идентификатор 576126.237.15 по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „ХРИС БУЖ“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-36-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-36-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на селскостопанска постройка за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар в поземлен имот с идентификатор 02676.182.14 в местността Валеов лом по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, община Банско, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: „АТОН ПРОПЪРТИС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД-35-ПР/2022 г.

Р Е Ш Е Н И Е № БД-35-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х : да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Изграждане на резервоар за питейни води в поземлен имот с идентификатор 12200.21.38 и част от имот с идентификатор 12200.21.50 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Враня, община Сандански, област Благоевград“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони

Възложител: Община Сандански

От тук може да изтеглите пълния текст на решението