Съдържание

Посетители

В момента има 197  гости и няма потребители и в сайта

ЗА НАС

През 1972 г. в гр. Благоевград като регионално звено на създаденото Министерство на горите и опазване на природната среда започва своята дейност Районната инспекция по горите и опазване на природната среда (РИГОПС). Дейността и се простира на територията на Благоевградски окръг. Инспекцията се формира от три сектора:

  • контрол на горскостопанските и ловностопански мероприятия
  • контрол по комплексно използване на водните ресурси и контрол по опазване на природната среда

С Указ на Държавния съвет N 873/19.06.1976 г. от Министерство на горите и опазване на природната среда се отделя дейността по опазване на природната среда и се създава Комитет за опазване на природната среда (КОПС) при Министерския съвет. С Разпореждане на МС № 126/19.06.1976 г. се определят задачите и се утвърждава числеността и структура на КОПС при МС. На КОПС са определени следните основни задачи:

  • организира и координира разработването на нормативната система по опазването на природната среда
  • координира и контролира изпълнението на националната програма за опазване на природната среда
  • координира и контролира рационалната използване на природните ресурси
  • извършва специализиран контрол по опазване на природната среда

С Постановление № 89/29.10.1976 г. Министерският съвет приема Правилник за функциите и задачите на КОПС. Инспекцията се преименува в Районна инспекция за опазване на околната среда (РИОПС).

С Решение на Народното събрание  № 173, обнародвано в Държавен вестник бр.14/16.02.1990 г. КОПС се преобразува в Министерство на околната среда. РИОПС Благоевград преминава на пряко подчинение на новосъздаденото Министерство и приема името Районна инспекция за опазване на околната среда (РИООС) Благоевград. До 1991 г. контролът се осъществява по отрасли – селско и горско стопанство, тежка и лека промишленост.

В началото на 1992 г. по решение на Министерското на околната среда инспекцията приема ново име – Районна инспекция по околната среда – Благоевград, което се запазва до 1996 г. Контролът започва да се осъществява по компоненти и фактори на околната среда. Създават се направления по: опазване на въздуха, опазване на водите, опазване на почвите и земните недра, гори и защитени природни територии и селищна екология.

С приемането на Комитета по водите, Министерството с Решение на Народното събрание от 21.05.1997 г., обн. в ДВ бр. 41/23.05.1997 г. се преименува на Министерство на околната среда и водите, респективно Инспекцията става Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ ), което име носи и до днес.