Съдържание

Посетители

В момента има 288  гости и няма потребители и в сайта

Контролна дейност

„АЛТ-КО“ АД – гр. Банкя

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „АЛТ-КО“ АД – гр. Банкя

Обект: Оранжериен комплекс – гр. Кресна

 

На основание Заповед № 1/04.01.2017 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.01.2017г. беше извършена проверка на място и по документи на обект „Оранжериен комплекс“ с адрес: гр. Кресна, стопанисван от „Алт-Ко“ АД, гр. Банкя, община Столична, област София (столица).
Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени обекти и дейности на обекта.

Дружеството извършва производствена дейност само на проверявания обект. Проверени бяха следните инсталации:
- Оранжериен блок № 1 до № 4;
- Склад за съхранение на опасни химични вещества № 1 до № 3;
- Котелни централи.
В момента на проверката оранжерията е засадила всички блокове с обща площ 120 дка (два с почва, два с хидропоника), очаквайки продукция от домати и краставици.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 1-28/12.01.2017 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:
3.1. Направление „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ДВ, бр. 102/2015 г. ) и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси, съгласно Европейски регламент (ЕО) № 1907/2006 г. Предоставена е документация съгласно чл. 31 от REACH на хартиен и електронен носител. Налични са актуални информационни листове за безопасност на всички използвани химични вещества и смеси, изготвени съгласно Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 1907/2006 г. и Регламент (ЕО) № 1227/2008 г.
Налична е документация по чл. 4 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) и оценка за безопасност на съхранението на опасните химични вещества и смеси.
Съхранението на използваните от дружеството вещества и смеси ще се извършва в три (3) броя складови помещения. Склад № 1 се съхранява концентрирана азотна киселина, в склад № 2 и склад № 3 – торове.
Складовите помещения отговарят на изискванията на Наредбата и към момента на проверката не се наблюдават разливи и нарушени опаковки от веществата и смеси.
На обекта не се съхраняват количества от ПРЗ. Доставките и употребата им се извършва чрез сключен договор с фирма „Фитозащита“ЕООД, гр. Благоевград.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”

За отопление на оранжерийните блокове се ползват две котелни централи в които са инсталирани по 3 бр. водогрейни котли тип „Фисман“ всеки с топлинна мощност по 4,5 MW, изгарящи природен газ и един ко-генератор тип „Иембахер“ с топлинна мощност 1,8 MW. Всички неподвижни източници са със самостоятелни изпускащи устройства (комини).
По искане на дружеството е извършено пломбиране на водогреен котел № 2 в котелно № 1 и на котел № 2 в котелно № 2 на основание Заповед № 242/17.07.2015 г. за прилагане на ПАМ. Спирането чрез пломбиране на двата котела е във връзка с искане за отмяна на разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ) № 154/2010 г. Към момента на проверката целостта на пломбите на двата котела не е нарушена.
Поради намаляване на общата топлинна мощност на инсталацията под 20 MW, същата не попада в обхвата на Приложение № 1 към чл. 30, ал. 3 на Закона за ограничаване изменението на климата (ДВ, бр. 22/2014 г.). С Решение № 154-НО-А1-0/2015 г. на ИАОС- София е отменено РЕПГ № 154/2010 г.
В момента на проверката работят ко-генератора и котел № 3 в котелна централа № 2. През 2016 г. котелните са работили около 1 месец.
През 2017 г. предстои провеждане на собствени периодични измервания.

4.Направени предписания,срокове за изпълнение и отговорници:

Направление „Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества”:

  1. Да се актуализира оценката за безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси във формáта, заложен със Заповед № РД-288/2012 г. на Министъра на ОСВ. Копие да се предостави в РИОСВ – Благоевград. Срок: 15.02.2017 г. Отг.: Управител
  2. Да се актуализират документите по чл. 4 на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г.) поради промяна на упълномощените лица. Актуалните документи да се предоставят в РИОСВ-Благоевград. Срок: 15.02.2017 г. Отг.: Управител

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и срокове за тяхното изпълнение.
В случай на констатирано неизпълнение на предписание ще бъдат предприети административно-наказателни действия.