Съдържание

Посетители

В момента има 237  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Билдинг компани” ЕООД - с. Дъбница, общ. Гърмен

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на обекти: „Площадка за първична обработка на инертни материали (речна баластра)“ в землището на с. Дебрен, общ. Гърмен и „Инсталация за производство на асфалт в УПИ XXVII-665,666 кв. 61 по плана на с. Гърмен, общ. Гърмен“, експлоатирани от „Билдинг компани” ЕООД - с. Дъбница, общ. Гърмен

 

Проверката е извършена на 01.03.2022 г. на основание Заповед №43/22.02.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград.

1. Цел на проверката.

Установяване степента на съответствие с екологичното законодателство по компоненти на околната среда-„почви“ и „атмосферен въздух“

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

- площадка за първична обработка на инертни материали в поземлени имоти с идентификатори : 18366.163.229 по КККР на с. Дебрен и 18366.90.6 по КККР на с. Гърмен;
- асфалтосмесителна инсталация в УПИ XXVII-665,666 кв. 61 по плана на с. Гърмен

3.Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

3.1 „Компонент “почви”
Площадката за обработка на инертни материали попада в поземлени имоти с идентификатори : 18366.163.229 по КККР на с. Дебрен и 18366.90.6 по КККР на с. Гърмен; и двата имота са земеделска територия, първия общинска публична собственост, с НТП пасище, втория държавна частна собственост с НТП за кариера за пясъци и чакъли.
Дружеството е санкционирано в минали години за нарушения по отношение на земите.
На площадката не се извършва дейност, същата е в процес на закриване.
Имотите са освободени от съхраняваните до сега инертни и други материали, основни съоръжения и оборудване.

3.2 Компонент „атмосферен въздух“
Дружеството експлоатира асфалтосмесителна инсталация „LINTEC“, разположена в УПИ XXVII-665,666 кв. 61 по плана на с. Гърмен. Предназначена е да изгаря гориво метан (доставя се на батерии) и е съоръжена с пречиствателно съоръжение – батерия с ръкавни филтри. По време на проверката инсталацията не работи.
От РИОСВ – Благоевград е съгласувана точка за вземане на проби. До момента на проверката не са проведени собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, тъй като инсталацията не е извършвала дейност от 19.11.2021 г.
На дружеството е дадено предписание преди възобновяване на производствената дейност на асфалтосмесителната инсталация, да бъде уведомена РИОСВ – Благоевград писмено.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

На дружеството са поставени две предписания съгл. Закона за чистотата на атмосферния въздух.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Настоящата ситуация със закриване на площадката за съхранение на инертни строителни материали, определено е с положителен ефект върху компонент „почви“, премахнати са големи количества инертни материали, строителни материали различни от инертните също в големи количества, демонтирани и преместени са основни съоръжения от предишната дейност, като остава засега извършено строителство-масивна постройка офис, основа за кантар, съоръжение за варови разтвори, както и нарушени терени от добив на баластра от неизвестен нарушител.