Съдържание

Посетители

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Топик 2012“ ООД - гр. Сандански

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Топик 2012“ ООД - гр. Сандански,

с обект: Оранжериен комплекс, местност „Селището“, землище на гр. Сандански

 

На основание Заповед №56/28.02.2022 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 24.03.2022 г. е извършена проверка на място на Оранжериен комплекс, находящ се в местност „Селището“, земл. на гр. Сандански.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр. 91/2002 г., с изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършен е обход на оранжерийния комплекс, включващ 3 оранжерийни блока, склад за съхранение на готова продукция и парокотелна централа с инсталирани 2 бр. котли на твърдо гориво.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е отглеждане на зеленчуци (домати и краставици). Режима на работа е сезонен. През 2022 г. два от блоковете са засадени в началото на месец март. При проверката е съставен Констативен протокол №18-20/24.03.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

В котелната централа са инсталирани 2 бр. котли с предкамери на твърдо гориво. Съгласно наличната техническа документация, същите представляват съществуващи средни горивни инсталации. Емисиите на вредни вещества от двата котела се изпускат през общо изпускащо устройство, което до настоящия момент не е осигурено с точка за вземане на проби. Същите подлежат на контрол чрез провеждане на собствени периодични измервания по показателите – прах, въглероден оксид, серен диоксид и азотни оксиди, съгласно Приложение №7 към чл. 21 от Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Котлите, поради липса не необходимост от отопление на оранжериите не са работили след м. март 2021 г. Не работят и по време на настоящата проверка. Под навес се съхраняват дърва и около 10 т. въглищен прах.
На дружеството е дадено е предписание, в случай на неоходимост от топлоснабдяване на оранжериите и започване работа на котлите, РИОСВ – Благоевград да бъде уведомена в деня на запалването.

3.2. Фактор „Отпадъци“

От дейността на дружеството се генерират отпадъци, за които до момента не е проведена процедура по чл. 7, ал.1 от Наредба №2/2014 г. за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014г.). Образуваните отпадъци дружеството транспортира със собствен превоз до РДНО- Сандански, за което не притежава документ по реда на чл. 35 от ЗУО.
Готовата продукция се реализира на територията на Р България в оборотни пластмасови опаковки (касети) и кашони. В тази връзка, дружеството не е задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания по Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм и доп.).

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.