Съдържание

Посетители

В момента има 153  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„ДГ Строй“ ООД – с. Микрево, общ Струмяни

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „ДГ Строй“ ООД – с. Микрево, общ Струмяни

 

На основание Заповед №139/19.04.2022 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 03.05.2022 г. е извършена проверка на място на обект „ТМСИ и Бетонов център“, находящ се в промишлена зона на с. Микрево, общ. Струмяни, стопанисван от „ДГ Строй“ ООД, с. Микрево, общ. Струмяни.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компонент „Води“ и фактор „Опасни химични вещества“, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закон за водите (ЗВ – ДВ, бр.67/1999 г. с изм. и доп.) и Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС – ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Дружеството осъществява производствена дейност във връзка с преработка на инертни материали за производство на бетон и бетонови изделия.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности: ТМСИ; Бетонов център; Варово стопанство; пречиствателно съоръжение – утаител и открит канал.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Проверката е извършена на място и по документи. По време на извършването на текущия контрол върху качеството по компонент на околната среда „Води“ и фактор „Опасни химични вещества“, който й въздейства е съставен Констативен протокол №38-10/03.05.2022 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”

Проверката е извършена с цел контрол на условията в издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води №43120071/14.02.2017 г., за експлоатация на съществуващ обект – „ТМСИ и Бетонов център“, с. Микрево, общ. Струмяни на „ДГ Строй“ ООД, с. Микрево. Дружеството изпълнява задълженията си по Разрешителното за заустване:
- в законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представен Доклад за изпълнение на условията и изискванията в издаденото разрешително за предходната 2021 г.;
- изпълнява задължението за провеждане на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води;
- протоколите от изпитване се представят своевременно в РИОСВ-Благоевград.
Няма констатации за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения ИЕО по показателите за контрол.
Пречиствателното съоръжение – два последователни утаители и откритият канал, се поддържат в добро техническо състояние. Към момента на проверката ТМСИ не работи, работи само Бетоновия център, от който постъпват минимални количества отпадъчни води за пречистване. Съоръженията са с незапълнен обем и на изход от втори утаител, няма заустване на отпадъчни води във водоприемника – р. Струма. За отчитане количеството на заустваните отпадъчни води на изход от втория утаител е изградена събирателна шахта, в която е монтирано измервателно устройство. Води се дневник, в който ежемесечно се правят записи с показания от измервателното устройство. Видно от записите в дневника няма заустване на отпадъчни води през 2022 г., респ. не е провеждан собствен мониторинг за първото четиримесечие за тази година.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества и смеси и контрол на риска от големи аварии”

Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконовите нормативни актове свързани с него.

3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH)
Към момента на проверката основна дейност на дружеството е производство на бетон. С тази си дейност по смисъла на чл. 3 параграф 13 от Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), дружеството се определя като „потребител надолу по веригата“. За производство на бетон, освен вода и инертни материали, се употребяват цимент и добавка за бетон. Съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP) циментът и добавката за бетон се класифицират като опасни химични смеси. Същите се доставят от доставчици от България. Дружеството не извършва внос/износ на опасни химични вещества и смеси. Представя се досие по чл. 36 на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), което съдържа информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на Министъра на околната среда и водите и информационни листове за безопасност на съхраняваните опасни химични смеси. Приложение №2 трябва да се актуализира заради промяна във вида на добавката за бетон. Варовото стопанство се състои от варови вани, които към момента на проверката са видимо неизползваеми. С тази си дейност, по смисъла на чл. 3 параграф 9 от Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH), дружеството се определя като „производител“ на вещество гасена вар - Са(OH)2, CAS №1305-62-0 и ЕС№215-137-3. В тази връзка дружеството е извършило същинска регистрация в Европейската агенция по химикали с №01-2119475151-45-0599 от дата 05.07.2019 г за тонажна група от 100 - 1000 т. годишно, изготвило е информационен лист за безопасност, доклад за безопасност и съответните сценарии за експозиция за идентифицираните употреби за веществото гасена вар.

3.2.2. Контрол по изпълнение изискванията на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.)
Съхранението на опасните химични вещества и смеси се извършва съгласно изискванията посочени в информационните листове за безопасност. Представят се документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.). Налична е и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която трябва да се актуализира поради промяна във вида на добавката за бетон и изготви във формата утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници:

На дружеството са дадени предписания по ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) с определен срок за изпълнението му.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на неизпълнение на предписанията ще бъдат предприети административнонаказателни действия.