Съдържание

Посетители

В момента има 144  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

"Екогруптранс - 2“ ООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „ДГ Строй“ ООД – с. Микрево, общ Струмяни

 

На основание Заповед №146/03.05.2022 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 12.05.2022 г. се извърши проверка на място и по документи на обект за производство на пелети и дървесен чипс, експлоатиран от „Екогруптранс - 2“ ООД, находящ се в с. Копривлен, местност „Козлука“, общ. Хаджидимово.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда (ДВ бр. 74/2005 г., с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извърши се проверка на цех за производство на пелети и участък за производството на дървесен чипс, площадка за съхранение на суровина за производство на пелети, складове и места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство на пелети и дървесен чипс. Като суровина за производството на пелети се ползва трупна дървесина. Цехът за производство на пелети работи на двусменен режим, пет дневна работна седмица, а участъкът за производството на дървесен чипс работи на едносменен режим на работа, пет дневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №21-06/12.05.2022 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор „Шум”
Източници на шум в околната среда са: барабанна дробилка (извършва се раздробяване на чипс, с размери до 50 мм на открито), 2 бр. чукови мелници, барабанна ротационна сушилня, пелет преса, транспортни ленти и транспортна техника.

На 12.05.2022 г. са извършени контролни измервания на показателите на шум, излъчван в околната среда от цех за производство на пелети и участък за раздробяване на дървесен чипс по измерителен контур и в място на въздействие. Измерванията за извършени от РЛ – Благоевград – 02 към ИАОС – София (Протокол за проверка №22-06/12.05.2022 г.). До момента на изготвяне на доклада не е получен Протокол от изпитване от РЛ – Благоевград – 02 към ИАОС – София. След получаване на резултатите, същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ – Благоевград.

През 2021 г. в РИОСВ – Благоевград е представен доклад за извършени СПИ на показателите на шум, излъчван в околната среда. Приложените протоколи от акредитирана лаборатория показват спазване на граничните стойности на нивата на шум (дневни и вечерни), по измерителен контур и в място на въздействие, съгл. табл. 2 на Приложение №2 към чл. 5 от Наредба №6/2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части от денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58/2006 г., с изм. и доп.). Съгл. чл. 27, т. 2 от Наредба №54/2010 г. (ДВ бр. 3/2011 г.), СПИ са валидни за 2021 г. и 2022 г.
„Екогруптранс - 2“ ООД е включен в графика за извършване на контролни измервания на емисии в атмосферния въздух от неподвижни източници през 2022 г., утвърден от Министъра на околната среда и водите. До края на 2022 г. ще проведат контролни измервания на емисии в атмосферния въздух от инсталацията за производство на пелети (5 бр. точки за вземане на проби).

3.2. Фактор “Управление на отпадъци”
Дружеството притежава регистрационен документ №01-РД-363-03/02.02.2022 г., издаден по реда на Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.), с който се разрешава извършване на дейности по третиране на отпадъци с кодове R1, R12 и R13. При извършеният обход на обекта е установено на наличие на трупна дървесина и дървесни отпадъци, като съхранението им е разделно, на обособени места, обозначени със съответните надписи – код и наименование на отпадъка.
За производството на пелети чипсът се получава от раздробяване на трупна дървесина, а за изгаряне в котела към инсталацията за производство на пелети, чипсът се получава от раздробяване на дървесни отпадъци (дървесни изрезки). При проверката не е установено извършване на дейности с отпадъци извън разрешените в регистрационния документ.
Отчетността се води в Национална информационна система „Отпадъци“ (НИСО), като са въвеждани данни в отчетни книги по Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №4. В срок са представени и годишните отчети за календарната 2021 г. чрез НИСО. Видно от същите не е надвишено количеството на отпадъците приемани за последващо третиране, съгласно заложеното в регистрационния документ. Дружеството приема за третиране отпадъци, предмет на трансграничен превоз на отпадъци, по Регламент 1013/2006, като се оформят изискуемите документи (Анекс VІІ).
Дружеството притежава регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци №01-РД-357-2/26.03.2018 г. издаден от РИОСВ – Благоевград, като превозите се отразяват в НИСО.
Като лице, пускащо на пазара опаковки, дружеството се явява задължено лице по ЗУО. Задължението се изпълнява чрез колективна система. Представено е удостоверение за членство в организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки. По време на проверката не са представени месечни справки-декларации за пуснатите на пазара опаковани материали/стоки за периода м. януари – м. април 2022 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираното несъответствие по ЗУО на дружеството е поставено едно предписание, със срок за изпълнение.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанието ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение на предписанията, ще бъдат предприети административно – наказателни действия.