Съдържание

Посетители

В момента има 167  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Гранд Хотел Мениджмънт eнд Маркетинг” ЕООД

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Гранд Хотел Мениджмънт eнд Маркетинг” ЕООД
Обект: хотел „Гранд Хотел Терме“, находящ се в с. Баня, общ. Разлог

 

На основание Заповед № РД-04-3/26.01.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 06.02.2024 г. е извършена проверка на място и по документи на хотел „Гранд Хотел Терме“, находящ се в с. Баня, общ. Разлог, УПИ І-87-3, м. Конешица по КККР на с. Баня, експлоатиран от „Гранд Хотел Мениджмънт енд Маркетинг” ЕООД, със седалище и адрес на управление: София, р-н Младост, Околовръстен път 251Е, Бизнес сграда „Ринг Тауър“, ет. 1.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При направения обход на обекта се извърши оглед на следните помещения и съоръжения:
- горивен източник (котел);
- агрегати на стационарно, хладилно, климатично и термопомпено оборудване;
- складови помещения за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- СПА център с басейн и кухненски блок към ресторант.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги. „Гранд Хотел Терме“ е въведен в експлоатация през м. октомври 2022 г. и се проверява за първи път по екологичното законодателство. При проверката е представено Удостоверение за въвеждане в експлоатация №50/10.10.2022 г. за обект „Курортно възстановителен център и ваканционно селище“, м. Конешица, землище на с. Баня, общ. Разлог с подобект „Хотел, СПА център, подземен паркинг и външен басейн“ в УПИ І-87-3, м. Конешица по КККР на с. Баня, общ. Разлог, издадено от главния архитект на община Разлог. Съставен е Констативен протокол №6-20/06.02.2024 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
На обекта е наличен горивен източник, изгарящ твърдо гориво (пелети) с мощност под 500 kW, неподлежащ на контрол чрез измервания, съгласно нормативните изисквания.
При извършения оглед на агрегатите на монтираното и експлоатирано за климатизация на СПА центъра и хотелската част стационарно климатично и термопомпено оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) се установи, че същото подлежи на контрол чрез проверки за течове, съобразно заряда на оборудването в тона СО2 еквивалент.
Оборудването е етикетирано, съгласно нормативните изисквания. При проверката не са представени досиета на системите за горецитираното оборудване.
Като оператор на стационарно оборудване, попадащо в обхвата на Регламент (ЕС) №517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и предвид факта, че обекта се проверява за първи път по екологичното законодателство, дружеството е запознато със задълженията му, относно подаването на годишни отчети за ФПГ по електронен път чрез въведената от 01.01.2024 г. информационна система за флуорсъдържащите парникови газове, съгласно изискванията на чл. 39а от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документиране и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр. 20/2017 г., с изм. и доп.).

3.2. Фактор „Опасни химични вещества“
Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), по смисъла на чл.3, параграф 13 от Регламент REACH. В своята дейност употребява и съхранява дезинфектанти, почистващи и миещи препарати, класифицирани в определени категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), както и пропан бутан за нуждите на кухнята към ресторанта на хотела. Дружеството не извършва директен внос/износ на химикали. Същите се доставят от български доставчици. Създадено е досие, съгласно чл. 36 от REACH с информация за използваните ОХВС и информационни листове за безопасност (ИЛБ), отговарящи на изискванията на Приложение II на REACH. Необходимо е същото да се допълни с информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
3.2.2. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 648/2004, относно детергентите
В своята дейност дружеството употребява и съхранява почистващи препарати за професионална употреба и за бита. В представените при проверката ИЛБ в раздел 12 е налична информация за биоразградимост на повърхностно активни вещества, съдържащи се в продуктите, съгласно чл. 9, т. 1 на Регламента.
3.2.3. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., с изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в две обособени складови помещения – склад химикали за плувен басейн и склад за почистващи препарати за хотелска част и кухня, които отговарят на изискванията чл.6 от Наредбата. Към момента на проверката всички химични вещества и смеси се съхраняват в оригинални, плътно затворени опаковки, етикетирани и класифицирани, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Пропан бутанът се съхранява на специално обособено място, извън сградите на комплекса в метален шкаф с ограничен достъп и съгласно условията посочени в ИЛБ. Към момента на проверката не е представена оценка на безопасността на съхранението на ОХВС съгласно Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите и в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 1, както и документацията по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания по ЗЧАВ и ЗЗВВХВС, като е определен съответния срок и отговорник за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административнонаказателни действия.