Съдържание

Посетители

В момента има 139  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„ТИ ЕР СИ“ ООД - с. Левуново, общ. Сандански

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „ТИ ЕР СИ“ ООД - с. Левуново, общ. Сандански

 

На основание Заповед №РД-04-11/16.02.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 29.02.2024 г. е извършена проверка на място на обект „Оранжериен комплекс“ с площ 10,383 дка, находящ се в с. Левуново, местност Киселица, общ. Сандански, експлоатиран от „ТИ ЕР СИ“ ООД, с. Левуново, общ. Сандански.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

На място е извършена проверка на следните инсталации и съоръжения:
- котелно помещение с 2 бр. котли;
- склад за торове;
- хранителен възел;
- стационарно хладилно и климатично оборудване;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – отглеждане на зеленчуци (домати и краставици) по метода на хидропонна технология. Работен режим на обекта – целогодишно се отглеждат зеленчуци, като котлите се ползват по време на отоплителния сезон. При проверката е съставен Констативен протокол №3-06/29.02.2024 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Контрол по Наредбата за ограничаване на емисиите на определени замърсители, изпускани в атмосферата от средни горивни инсталации (ДВ бр. 63/2018 г.).
За отопление на оранжнерийният комплекс са инсталирани два котела с топлинна мощност по 1.8 МW всеки, които са нови средни горивни инсталации (СГИ), по смисъла на т. 37 от допълнителни разпоредби (ДР) на ЗЧАВ и т. 7 от Наредбата за СГИ (ДВ бр. 63/2018 г.). Котлите са със самостоятелни изпускащи устройства (комини) са предназначени да изгарят твърдо гориво (пелети), като в момента на проверката се изгарят слънчогледови пелети. Под навес са налични около 70 тона слънчогледови пелети.
Спазват се изискванията за периодичност за провеждане на собствени периодични измервания (СПИ), съгл. Приложение №2 към чл. 21 от Наредбата. Последните СПИ са относими за периода 07.02.2022 г. - 07.02.2025 г. Към момента се ползва основно единият котел, който работи основно през нощта. Представеният доклад, с приложени протоколи от изпитване показват спазване на нормите за допустими емисии регламентирана в Приложение №1, част ІІ, таблица 1 (норми за ДЕ за нови СГИ, без двигатели и газови турбини) към член 15 от Наредбата.
Във връзка със задълженията на дружеството по чл. 9г, ал. 22 от ЗЧАВ, в РИОСВ – Благоевград е представена информация за 2023 г.
3.1.2. Контрол по Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г., с изм. и доп.) и Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове
На обекта е инсталирано стационарно хладилно оборудване – камера за съхранение на зеленчуци, заредена с флуорсъдържащ парников газ R 448 А в количество над 5 тона СО2 еквивалент, която подлежи на контрол чрез проверки за течове, с честота определена в чл. 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) №517/2014. При проверката се представя досие на системата, по образеца на Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. При направения преглед на досието на системата се установи, че са налични хронологични записи от извършените проверки за течове за 2023 г. и 2024 г. Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
В законоустановения срок е подаден годишен отчет чрез информационната система за флуорсъдържащите парникови газове, който е потвърден от РИОСВ – Благоевград.

3.2. Фактор „Отпадъци”
За образуваните отпадъци не е проведена процедурата за класификация по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г., изм. и доп.). Организирано е разделно съхранение на отпадъците, като за опаковките, замърсени с опасни вещества е обособено складово помещение с ограничен достъп.
Представя се договор с лице, притежаващо документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), като до момента не са предавани отпадъци за последващо третиране.
На обекта не се установи изгаряне и/или нерегламентирано третиране на отпадъци.
Дружеството е задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) и дължи продуктова такса, определена с Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ, бр. 30/2016 г., изм. и доп.). При проверката не се представят документи, удостоверяващи заплащането на продуктова такса за пуснатите на пазара опаковани стоки за периода от м. април 2019 г. до м. януари 2024 г.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества”
3.3.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) дружеството изпълнява задълженията си на „потребител надолу по веригата“. В своята дейност употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси (торове и азотна киселина). За извършване на мероприятия по растителна защита се използват продукти за растителна защита (ПРЗ). Мероприятията се провеждат кампанийно, като необходимите количества ПРЗ се закупуват за конкретните нужди. В съответствие с изискванията на чл. 36 от REACH на обекта е създадено досие, което съдържа необходимата информация за употребяваните и съхранявани химични вещества и смеси от дружеството. Към момента на проверката се представя информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Представените информационни листове за безопасност (ИЛБ) отговарят на изискванията на чл. 31 на REACH и на Приложение II от REACH. Дружеството не извършва директен внос/износ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС).
3.3.2. Контрол по изпълнение изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.)
Съхранението на торовете се осъществява в обособено складово помещениe, а азотната киселина в помещението за подготовка на хранителни разтвори (хранителен възел). И двете помещения поотделно отговарят изискванията на чл. 6 от Наредбата. Към момента на проверката всички химикали са в оригинални, плътно затворени опаковки. Представят се документи по чл. 4, т.7-11 от Наредбата и оценка за безопасността на съхраняване на ОХВС, изготвена във формата утвърден със Заповед №РД-288/03.04.2012 г. на министъра на околната среда и водите. Същата трябва да се изготви във формата заложен към Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

3.4. Направление „КПКЗ, ЕО и ДА“
3.4.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в обхвата на Приложение №1 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, ДВ, бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), а именно по т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.) и по т. 5 – извършване на дейности по употреба на продукти за растителна защита по смисъла на Закона за защита на растенията.
3.4.2. За определяне на превантивни мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторите, извършващи дейности по Приложение №1 от ЗОПОЕЩ, изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание съгласно Приложение №1 от Наредба № 1 (ДВ, бр. 96/2008 г.)

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на ЗУО и ЗЗВВХВС, на дружеството са дадени предписания, като са определени срокове и отговорник за изпълнението им.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.