Съдържание

Посетители

В момента има 240  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Месокомбинат Разлог“ ООД - гр. Разлог

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Месокомбинат Разлог“ ООД - гр. Разлог

 

На основание Заповед №РД-04-14/21.02.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 12.03.2024 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Кланица и колбасарски цех“, находящ се в гр. Разлог, промишлена зона „Запад“, собственост на “Месокомбинат Разлог“ ООД, гр. Разлог.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършената проверка включва контрол на следните инсталации и дейности:
- кланица и колбасарски цех;
- хладилни и климатични инсталации;
- помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е клане на животни, производство и търговия с месо и месни продукти. Работният режим на обекта е едносменен, петдневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №03-09/12.03.2024 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества“
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.

3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Дружеството изпълнява задълженията си „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), по смисъла на чл.3, параграф 13 от Регламент REACH. В своята дейност употребява и съхранява дезинфектанти, почистващи и миещи препарати, класифицирани в определени категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Дружеството не извършва директен внос/износ на химикали. Същите се доставят от български доставчици. Създаденото досие по чл. 36 на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH) съдържа необходимата информация за използваните и съхранявани ОХВС, техните доставчици, както и информационни листове за безопасност (ИЛБ), които отговарят на изискванията на Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на Приложение II на REACH. Изготвено е и се представя Приложение №2 към Заповед № РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
3.1.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., с изм. и доп.)
На място е извършена проверка на складово помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). Същото отговаря на изискванията на чл. 6 от горецитираната наредба. Към момента на проверката всички химични вещества и смеси се съхраняват в оригинални, плътно затворени опаковки, етикетирани и класифицирани съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Представена е актуална оценка на безопасността на съхранението на ОХВС съгласно Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите и в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 1, както и документацията по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух”
На обекта се експлоатира стационарно хладилно и климатично оборудване - общо 12 бр. системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) и подлежащи на контрол чрез проверки за течове, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) №517/2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове. От представените 12 бр. "Досиета на системите" е видно, че се спазва нормативно регламентираната честота за извършване на проверките за течове, съобразно заряда на оборудването в тона СО2 еквивалент.
Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от Българската браншова камара по машиностроене.
Дружеството използва един хладилен камион с маса над 3.5 тона, съдържащ ФПГ и попадащ в обхвата на Регламента. Съгласно нормативните изисквания за камиона е въведено досие на системата, в което се съдържат записи за ежегодно извършените проверки за течове.
Годишния отчет за 2023 г. за експлоатираното оборудване, попадащо в обхвата на Регламент (ЕС) №517/2014 г. е представен чрез Информационната система за ФПГ.
При проверката е установено, че през февруари 2024 г. на обекта е монтирана нова хладилна инсталация, за която е въведено съответното досие на системата.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на извършената проверка.