Съдържание

Посетители

В момента има 209  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Агрини” ЕООД - землище на с. Склаве

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Агрини” ЕООД - землище на с. Склаве, местност Студената вода, общ. Сандански
Обект: „Оранжерия за производство на зеленчуци“

 

На основание Заповед №РД-04-25/05.03.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 19.03.2024 г. е извършена проверка на място и по документи на „Оранжерия за производство на зеленчуци“, находяща се в землище на с. Склаве, местност Студената вода, общ. Сандански, експлоатирана от „Агрини” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сандански, ул. „Струга“ №13.

1. Цел на проверката.
Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси /ЗЗВВХВС/ (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.), Закон за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., с изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/ (ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове, относими към дейността на обекта.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- оранжерийни блокове;
- котелно помещение;
- хранителен възел;
- места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.
Основна дейност на дружеството е оранжерийно производство на зеленчуци (домати и краставици) по хидропонна технология в оранжериен блок с площ 5.222 дка, който е отопляем и по почвена технолигия в четири блока, съответно три с площ по 2.4 дка и един с площ 1.9 дка, които не са отопляеми. Към момента на проверката е засаден само отопляемият блок с площ 5.222 дка. Режимът на работа на обекта е непрекъснат. Проверката е извършена на място и по документи, като е съставен Констативен протокол №03-08/19.03.2024 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества“
Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове.
Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси. Употребяват се водоразтворими торове. Същите се закупуват от лицензирани земеделски аптеки, в малки количества (по една опаковка от видовете торове), разтварят се и се подават към растенията чрез система за капково напояване. Хранителните разтвори се приготвят от специализирано лице (агроном). Няма обособен склад за съхранение на ОХВС, тъй като не се налага тяхното съхранение.
Препарати за растителна защита не се съхраняват на обекта – купуват се при необходимост от земеделски аптеки.

3.2. Фактор „Управление на отпадъци”
За оранжерийният блок с площ 5.222 дка, който е отопляем се ползват два броя котли. Към момента на проверката работи единия котел, който се захранва с пелети (дървесни). При обхода на място на площадката се констатира наличие на костилки от праскови и кайсии. Същите се съхраняват в организирано складово помещение в метално хале. Изградена е връзка посредством тръба от складовото помещение към бункера, захранва, котлите. За произхода на костилките се представя фактура от доставчика.
За генерираните от дейността на фирмата отпадъци не е проведена процедурата по чл. 7, ал. 1 на Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 66/2014 г., изм. и доп.). Не са определени места за съхраняване на отпадъците, обозначени с кода на съответния отпадък. Не се представят документи удостоверяващи предаването на отпадъци на лица притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО. Готовата продукция се реализира на българския пазар, като за опаковането ѝ се използват пластмасови касетки, кашони, палета. В тази връзка дружеството е задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО. За пуснатите на пазара опаковани стоки не начислявана и внасяна дължимата продуктова такса по реда на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ, бр.51/2014 г., изм. и доп.).

3.3. Компонент „Атмосферен въздух”
За отопление на оранжерийният блок с площ 5.222 дка са инсталирани два броя водогрейни котли марка „Гропалис“, модел GRT 700 с топлинна мощност по 700 кW всеки. Котлите са със самостоятелни изпускащи устройства (комини) и са предназначени да изгарят твърдо гориво (пелети). Ползва се основно единият от котлите. Съгласно воденият дневник за работните часове, котел №1 работи от 17.02.2024 г. По време на проверката са проведени контролни измервания на емисиите, съгласно утвърденият годишен график за 2024 г. на Министъра на околната среда и водите.
При извършеният оглед на площадката е установено съхранение на костилки от праскови и кайсии в складово помещение, предназначени за изгаряне в котлите.
При проверката са представени протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория за изпитване към „Пехливанов инженеринг“ ООД, които не са представени в РИОСВ – Благоевград с доклад по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ, бр. 31/1999 с изм. и доп.)
От протоколите от изпитване е видно, че няма нарушени норми за допустими емисии, съгл. Приложение №7 към чл. 21 от Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.). СПИ са относими за периода 23.02.2022 г. – 23.02.2024 г.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания по ЗУО, като са определени съответните срокове и отговорник за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административнонаказателни действия.