Съдържание

Посетители

В момента има 707  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Екоинженеринг - РМ” ЕООД - гр. София

 

На основание Заповед №РД-04-17/27.02.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 14.03.2024 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Eлешница“, находящ се в землището на с. Елешница, община Разлог и експлоатиран от „Екоинженеринг – РМ” ЕООД, гр. София.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за водите (ЗВ – ДВ, бр.67/1999 г. с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС – ДВ, бр. 10/2000 г. с изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ – ДВ, бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Проверени са:
- линия за регенерационна очистка на йонообменни смоли, използвани за пречистване на замърсени с уран руднични води;
- обособени зони за съхранение на опасни химични вещества в свободен вид и смеси (ОХВС);
- пречиствателна станция за дрениращи и замърсени от хвостохранилището води.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната производствена дейност е свързана с регенерационна очистка на йонообменни смоли, използвани за пречистване на замърсени с уран руднични води, както и пречистване на дрениращи и замърсени води от ликивидирани уранодобивни обекти. За извършения контрол е съставен Констативен протокол №19-10/14.03.2024 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Води”
За ползването на воден обект – Вълчо дере за заустване на пречистени води, дрениращи от хвостохранилището, „Екоинженеринг – РМ” ЕООД притежава, издадено от директора на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ Разрешително за заустване №43720012/12.08.2008 г., чийто срок на действие е продължено последно с Решение №ПО-01-120/04.09.2019 г. ПСОВ към обект „Елешница“ фигурира в списъка за задължителен контрол на обекти включени в „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите“ на основание Заповед №РД-955/19.12.2023 г. на министъра на околната среда и водите. Контролът се осъществява два пъти годишно.
Дружеството има сключен договор с акредитирана лаборатория за осъществяване на собствен мониторинг на отпадъчните води от ПСОВ. Протоколи от изпитване се представят своевременно в РИОСВ – Благоевград, като резултатите от анализите показват спазване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) по показателите, заложени в разрешителното за заустване.
ПСОВ се поддържа в добро експлоатационно състояние. По време на проверката е извършено контролно пробовземане на отпадъчни води от Регионална лаборатория (РЛ) – Благоевград на изход от ПСОВ, преди заустване за последващо изпитване. Резултатите от изпитване не са готови към момента на изготвяне на доклада.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества”
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
По смисъла на чл. 3, параграф 13 на Регламент REACH дружеството изпълнява задълженията си като „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), които се класифицират в определени категории на опасност, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Създадено е досие по чл. 36 на Регламент REACH, съдържащо необходимата информация за използваните химикали, както и за техните доставчици. Няма промяна в номенклатурата ОХВС, спрямо констатираната при проверката през 2022 г. Представена е актуална информация по Приложение №2 от указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Налични са информационни листове за безопасност (ИЛБ), отговарящи на изискванията на Приложение II от REACH. Дружеството не извършва директен внос/износ на химикали и няма задължения за регистрация по REACH.
3.2.2. Контрол по изпълнение на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.)
На място е извършена проверка на обособените складови места за съхранение на ОХВС. Съхранението е в съответствие с условията, посочени в информационните листове за безопасност и отговаря на изискванията на чл. 6 от горецитираната Наредба.
Изготвена е оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която е във формата, утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите. Налична е актуална документацията по чл. 4 от Наредбата (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.).

3.3. Направление „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти”

Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение № 1 от ЗОПОЕЩ, а именно: по т. 2 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) №1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.).
На обекта е налична собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаите на причинени екологични щети със съдържание, съгласно изискванията на Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение (ДВ, бр. 96/2008 г.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са дадени предписания при извършената проверка.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

По време на текущия контрол не са констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.
В случай на констатиране на неспазване на ИЕО при получаване на протоколите от изпитване от РЛ – Благоевград, ще бъдат предприети административнонаказателни действия.