Съдържание

Посетители

В момента има 779  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

ЕТ „Костадин Хаджимаргаритов – КОМХ –Антоний Хаджимаргаритов“ - с. Ръждак, общ. Петрич

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на ЕТ „Костадин Хаджимаргаритов – КОМХ –Антоний Хаджимаргаритов“ - с. Ръждак, общ. Петрич

 

На основание Заповед №РД-04-39/03.04.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 04.04.2023 г. е извършена проверка на място и по документи на обект „Цех за производство на меса и месни продукти“, разположен в с. Ръждак, общ. Петрич, експлоатиран от ЕТ „Костадин Хаджимаргаритов – КОМХ – Антоний Хаджимаргаритов“.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ, бр. 10/2000 г., изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ, бр. 45/1996 г., изм. и доп.) и произтичащите от тях подзаконови нормативни актове, относими към дейността на обекта.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

На място е извършен оглед на местата за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), места за съхранение на отпадъци и агрегатите на експлоатираното стационарно хладилно оборудване.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната дейност на дружеството е месодобив и месопреработка на свинско месо и месо от едри преживни животни (ЕПЖ) и дребни преживни животни (ДПЖ). Работният режим на обекта е едносменен, пет дни в седмица.
Проверката е извършена на място и по документи, като е съставен Констативен протокол №05-08/04.04.2024 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества“
Проверката се извършва на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) дружеството изпълнява задълженията си на „потребител надолу по веригата“.
Употребяваните опасни химични вещества и смеси (ОХВС) за дезинфекция и почистване на оборудването и помещенията са с определена категория на опасност, съгласно CLP. Не се извършва директен внос/износ на ОХВС. Дезинфектантите и почистващите вещества/смеси се доставят от български дистрибутори. Предоставените ИЛБ на употребяваните ОХВС са актуални и отговарят на Приложение II на Регламент REACH с изм. и доп.
Създаденото досие по чл. 36 на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH) съдържа необходимата информация за използваните ОХВС и доставчици, както и информация по Приложение 2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
Съхранението на ОХВС се осъществява в складово помещение, отговарящо на изискванията на чл. 6 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., изм. и доп.). ОХВС се съхраняват в оригинални опаковки, плътно затворени и не се наблюдават разливи.
Предоставени са документи по чл. 4, т. 7–11 и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, изготвена на 05.10.2022 г., във формата заложен към Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

3.2. Фактор „Управление на отпадъци”
Дружеството има утвърдени работни листове за отпадъците, които се образуват от дейността на обекта. Отпадъците се събират разделно и се предават на лица, притежаващи документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. Предаването се удостоверява с документи.
Отчетността на отпадъците се води съгласно изискванията на Наредба №1 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 51/2014 г., изм. и доп.). В срок са подадени и годишните отчети за отпадъци, за календарната 2023 г.
Дружеството се явява задължено лице по чл. 59, ал. 1 от ЗУО, т.к. пуска на пазара опакована продукция. Задължението се изпълнява чрез организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

3.3. Компонент „Атмосферен въздух”
Дружеството експлоатира стационарно хладилно оборудване – 8 бр. хладилни камери, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) в количества над 5 тона СО2 еквивалент и подлежащи на контрол чрез проверки за течове, съгласно чл. 5, параграф 6 от Регламент (ЕС) №2024/573 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕС) №517/2014. Всяка от системите, подлежи на проверки за течове с честота не по-малко от веднъж на 12 месеца.
При проверката са представени 8 броя досиета на системите, които са изготвени, съгласно образеца на Приложение №3 към чл. 29, ал. 1от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г. изм. и доп.). При направения преглед на досиетата на системите се установи, че са налични хронологични записи от извършените проверки за течове за 2023 г. и 2024 г. Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представен годишен отчет по Приложение № 9 чрез информационната система за ФПГ. Отчетът е потвърден от РИОСВ – Благоевград.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на извършената проверка.