Съдържание

Посетители

В момента има 163  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„И. Г. Турс“ ЕООД - с. Поленица, общ. Сандански

 Д О К Л А Д

 

За извършена проверка на „И. Г. Турс“ ЕООД - с. Поленица, общ. Сандански
Обект: хотел „Медите“, находящ се в с. Поленица, общ. Сандански

 

На основание Заповед № РД-04-30/25.03.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 08.04.2024 г. е извършена проверка на място и по документи на хотел „Медите”, находящ се в с. Поленица, ул. „Бански път“ №2, общ. Сандански, експлоатиран от „И. Г. Турс“ ЕООД, с. Поленица, общ. Сандански.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните инсталации и помещения:
- стационарно климатично оборудване;
- места за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е предлагане на хотелиерски и ресторантьорски услуги Проверката е извършена на място и по документи, като е съставен Констативен протокол №06-08/08.04.2024 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества“
Проверката се извършва на основание изискванията на ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.

3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)
Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС), съгласно Регламент REACH и Регламент CLP. В своята дейност употребява и съхранява дезинфектанти, почистващи и миещи препарати, класифицирани в определени категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Дружеството не извършва директен внос/износ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). Същите се доставят от български дистрибутори. Създаденото досие съгласно чл. 36 от REACH съдържа информация за използваните и съхранявани ОХВС и информационни листове за безопасност (ИЛБ), отговарящи на изискванията на Приложение II на REACH с изм. и доп. Необходимо е досието да се допълни с информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
3.1.2. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 648/2004, относно детергентите
В своята дейност дружеството употребява и съхранява почистващи препарати за професионална употреба и за бита. В представените при проверката ИЛБ в раздел 12 е налична информация за биоразградимост на повърхностно активни вещества, съдържащи се в продуктите, съгласно чл. 9, т. 1 на Регламента.
3.1.3. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС за басейните се съхраняват в складово помещение, което отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата. Перилните и почистващи препарати се доставят в количества необходими за включване към дозаторна система. Към момента на проверката химични вещества и смеси се съхраняват в оригинални, плътно затворени опаковки, етикетирани и класифицирани, съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP). Представени са документи по чл. 4, т. 7-11 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г. изм. и доп.), както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС, която трябва да се актуализира, във формата утвърден със Заповед №РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

3.2. Компонент „Атмосферен въздух“

За отопление и охлаждане на хотелски комплекс „Медите“ е инсталирано стационарно климатично оборудване – общо 6 бр. климатични системи, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) в количества над 5 тона СО2 еквивалент и подлежащи на контрол чрез проверки за течове, съгласно чл. 5, параграф 6 от Регламент (ЕС) №2024/573 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕС) №517/2014. Всяка от системите, подлежи на проверки за течове с честота не по-малко от веднъж на 12 месеца. При проверката са представени 4 броя досиета на системите, които са изготвени, съгласно образеца на Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ, бр. 20/2017 г. изм. и доп.). За две от системите не се представят досиета. При направения преглед на досиетата на системите е установено, че са налични хронологични записи от извършените проверки за течове за 2023 г. и 2024 г. Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представен годишен отчет по Приложение № 9 чрез информационната система за ФПГ, като отчетът е подаден от друго юридическо лице „Хотел Медите“ ЕООД. Необходимо е годишният отчет да се подаде от „И. Г. Турс“ ЕООД, който е оператор на оборудването.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството са дадени предписания по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г. с изм. и доп.), като е определен съответния срок и отговорник за изпълнението им.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административнонаказателни действия.