Съдържание

Посетители

В момента има 323  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

ЕТ „Зора-КК-Георги Бояджийски“ - гр. Банско

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на ЕТ „Зора-КК-Георги Бояджийски“, гр. Банско
Обект: Предприятие за производство на мебели, гр. Банско, местност Рупчовец

 

На основание Заповед №РД-04-35/27.03.2024 г. на директора на РИОСВ-Благоевград, на 12.04.2024 г. е извършена проверка на място на Предприятие за производство на мебели, находящо се в гр. Банско, м. Рупчовец, експлоатирано от ЕТ „Зора-КК-Георги Бояджийски“, гр. Банско.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, ДВ, бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните помещения и съоръжения:
- Цех за металообработка - разрязване и разкрояване на метални елементи и детайли, заваряване и пробиване;
- Цех за дървообработка – с участъци за първична обработка на дървесина, шлайфане и сглобяване;
- Камера за нанасяне на покрития върху дървени и метални повърхности;
- Складово помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ОХВС);
- Котелно помещение.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативния протокол. Констатирани нарушения.

Основната дейност се състои в производство на мебели от дърво и метални елементи. Работният режим на обекта е едносменен, петдневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №20-20/12.04.2024 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”
За отопление и захранване на 1 бр. сушилня за дървен материал се експлоатират 2 бр. котли, всеки с топлинна мощност под 500 кW и неподлежащи на контрол чрез измервания, съгласно нормативните изисквания. В котлите са изгарят дървесни отпадъци (изрезки и трици) от собствена дейност.
Цеха за дървообработка е осигурен с аспирационна система за отвеждане на отделящите се дървесен прах и трици в бункер, посредством 2 бр. циклони. Площадката под бункера се поддържа чиста.
Дружеството извършва дейности по нанасяне на покрития върху дървени и метални повърхности, попадащи в обхвата на Приложение №1 от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на органични разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г., изм и доп.). За целта на обекта се експлоатира камера, съоръжена със сухи филтри за улавяне емисиите от летливи органични съединения, преди изпускането им в атмосферния въздух.
Инсталацията за нанасяне на покрития върху дървени и метални повърхности следва да бъде регистрирана в публичния електронен регистър по чл. 30л от ЗЧАВ.
Дружеството има задължение ежегодно в срок до 31 март да представя в РИОСВ – Благоевград декларация за консумираните количества органични разтворители в инсталацията за нанасяне на покрития за всяка от извършваните дейности през предходната календарна година, съгласно чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г.

3.2. Фактор „Опасни химични вещества“
3.2.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
Проверката е извършена на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с посл. изм. и доп.) и свързаните подзаконови нормативни актове.
Съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества в свободен вид и в смеси. В своята дейност употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси (ОХВС), част от които попадат в категория на опасност „запалими“. Всички ОХВС се доставят от дистрибутори/доставчици от ЕС. Създаденото досие по чл. 36 на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH), съдържа информация за съхраняваните и използвани химични вещества и смеси, както и за техните доставчици. Представена е информация по Приложение №2 от Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Информационните листове за безопасност на използваните вещества и смеси отговарят на изискванията на Приложение II към Регламент REACH.
3.2.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., с изм. и доп.)
Складовото помещение, в което се съхраняват ОХВС, отговаря на изискванията на чл. 6 от горецитираната наредба. Всички химикали са в оригинални плътно затворени опаковки и не се наблюдават разливи. В съответствие с чл. 9 , ал. 1 от Наредбата е изготвена оценка на безопасността на съхранение на ОХВС. Представени са документи по чл. 4, т. 7-11 от същата наредба.

3.3. Направление „КПКЗ и ЕО”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), а именно:
- по т. 2 – дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в това число опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците.
Дружеството притежава Регистрационен документ №01-РД-00000269-00 от 25.10.2013 г., издаден от Директора на РИОСВ – Благоевград.
- по т. 4 – дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) №1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.).
Във връзка с чл. 18 от ЗОПОЕЩ при проверката е представена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

На дружеството е дадено предписание по ЗЧАВ, което е изпълнено към момента на изготвяне на доклада.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Не са констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство.