Съдържание

Посетители

В момента има 207  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Ауто Ойл – К. А“ ЕООД – с. Гърмен

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Ауто Ойл – К. А“ ЕООД – с. Гърмен, общ. Гърмен, парцел № 97, обект: „Автосервизна дейност (смяна на двигателни масла) и търговска дейност на дребно с авточасти и масла“, находящ се в парцел №97,
с. Гърмен, общ. Гърмен

 

На основание Заповед №РД-04-34/27.03.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 12.04.2024 г. е извършена проверка на място и по документи на обект: „Автосервизна дейност (смяна на двигателни масла) и търговска дейност на дребно с авточасти и масла“, находящ се в парцел №97, с. Гърмен, общ. Гърмен, стопанисван от „Ауто Ойл – К. А“ ЕООД, с. Гърмен.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството е извършена от екип експерти, с цел установяване спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, ДВ, бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

При проверката е извършен оглед на следните обособени производствени помещения:
- сервизна работилница за смяна на масла;
- обособени места за съхранение на опасни химични вещества и смеси.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Дружеството извършва сервизна дейност свързана със смяна на масла и филтри на автомобили, търговия с масла, греси, антифризи, течност за чистачки. Работният режим на обекта е едносменен, петдневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №18-09/15.04.2024 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства:

3.1. Фактор „Опасни химични вещества”
Проверката е извършена с цел контрол по спазване изискванията, регламентирани в ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и подзаконови нормативни актове, произтичащи от него.

3.1.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REACH)
По смисъла на чл. 3, параграф 13 от Регламент REACH, дружеството изпълнява задължения на „потребител надолу по веригата“ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС). В своята дейност употребява и съхранява масла, греси, антифризи, течност за чистачки, класифицирани в определени категории на опасност съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008 (CLP). В съответствие с чл. 36 от REACH е създадено досие, което съдържа необходимата информация за употребяваните и съхранявани на площадката химикали, както и за техните доставчици. Представени са информационни листове за безопасност (ИЛБ), отговарящи на Приложение II от Регламент REACH и изискванията на Регламент (EC) №2020/878. Дружеството не извършва директен внос/износ на химикали. Същите се доставят от български доставчици. Към момента на проверката е представена информация по Приложение №2, изготвено съгласно Указания към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите.
3.1.2. Контрол по изпълнението на Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011 г., с изм. и доп.)
Съхранението на ОХВС отговаря на изискванията на чл. 6 от Наредбата. Към момента на проверката всички ОХВС са в оригинални, плътно затворени опаковки и не се наблюдават разливи. Налична е актуална документация по чл. 4, т.7-11 от Наредбата, както и оценка на безопасността на съхранение на ОХВС изготвена във формата съгласно Заповед № РД-184/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите.

3.2 Направление „КПКЗ и ЕО”
Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.), а именно:
- по т. 4 – дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) №1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.). Дружеството извършва дейности свързани с употреба и съхранение на химикали.
Във връзка с чл. 18 от ЗОПОЕЩ при проверката е представена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, изискваща се по чл. 3, ал. 1 от Наредба №1 (ДВ, бр. 96/2008 г.), като оператор извършващ дейности по Приложение №1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) (ДВ бр. 43/2008 г., изм. и доп.).

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници=

Няма дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Дружеството изпълнява изискванията на екологичното законодателство, които са обект на извършената проверка.