Съдържание

Посетители

В момента има 176  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

„Дизайн Софа С“ ЕООД - с. Марикостиново

 Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на „Дизайн Софа С“ ЕООД - с. Марикостиново, общ. Петрич

 

На основание Заповед №РД-04-36/28.03.2024 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 22.04.2024 г. е извършена проверка на място на обект „Цех за производство на мебели“, находящ се в с. Марикостиново, общ. Петрич, Промишлена зона „Мантар-1“, УПИ ХХІІ, кв. 40, експлоатиран от „Дизайн Софа С“ ЕООД, с. Марикостиново, общ. Петрич.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ, ДВ, бр. 45/1996 г., с изм. и доп.), Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 53/2012 г., с изм. и доп.), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС, ДВ бр. 10/2000 г., с изм. и доп.) и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.).

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

На място е извършена проверка на следните инсталации и съоръжения:
- дърводелски цех за разкрой и монтаж на корпуси;
- цех за облепване с дунапрен, с обособено помещение за нанасяне на покрития върху дървени повърхности и тапициране;
- цех за разкрояване и ушиване на дамаски и опаковане;
- стационарно климатично оборудване;
- склад за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
- склад и места за съхранение на отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – производство на мека мебел. Работният режим на обекта е едносменен, петдневна работна седмица. При проверката е съставен Констативен протокол №23-06/22.04.2024 г., в който са отразени следните констатации и факти:

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”
3.1.1. Организирани емисии от горивни процеси
За отопление на цеха за облепване с дунапрен и в дърводелския цех са инсталирани 2 броя котли, които са с топлинна мощност под 500 кW, които не подлежат на контрол чрез измерване, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.). Котлите са предназначени да изгарят твърдо гориво (дърва). В момента на проверката котлите не работят.
3.1.2. Организирани източници на емисии от производствена дейност
В цеха за облепване с дунапрен са обособени две места за нанасяне на лепило с пистолет. Над местата за залепване е изградена локална аспирация за улавяне на емисиите от летливи органични съединения. В самостоятелно помещение е монтирана лакозаливна инсталация за нанасяне на покрития върху дървени повърхности. В помещението е монтирана камера за нанасяне на покрития, съоръжена с пречиствателно съоръжение (водна завеса), което в момента не работи. Камерата е съоръжена с 1 бр. изпускащо устройство. Дружеството спазва изискванията относно провеждане на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, съгл. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба №6/19996 г. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници на емисии (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). При проверката се представя протокол от изпитване от проведени собствени периодични измервания на емисиите на ЛОС в отпадъчните газове от камерата за нанасяве на покрития. До датата на изготвяне на доклада е представен доклад за проведени СПИ по реда на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). СПИ са относими за периода 08.03.2024 г. - 08.03.2026 г. Спазена е нормата за допустими емисии, регламентирана в чл. 15 от Наредба №1/2005 г. (ДВ, бр. 64/2005 г.).
Извършена е регистрация по чл. 30л от ЗЧАВ за две дейности, попадащи в Приложение №1 към чл. 2 от Наредба №7/2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения изпускани в околната сруда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г. с изм. и доп.) – нанасяне на слепващи покрития (т. 1) и нанасяне на покрития върху дървени повърхности (т. 2.4).
В законоустановения срок в РИОСВ – Благоевград е представена информация за употребените количества органични разтворители през 2023 г. за двете дейности, съгл. чл. 20, ал. 8 от Наредба №7/2003 г. Не се превишава праговата стойност за консумация на разтворителите (ПСКР) за извършваните дейности, регламентирани в Таблица 1 към Приложение № 2 на Наредба №7/2003 г.
3.1.3. Относно спазване изискванията на Наредба №1/2017 г. за реда и начина за обучение за издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (ДВ бр.20/2017 г.) и Регламент (ЕС) №2024/573 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕС) №517/2014
За отопление и охлаждане са монтирани 3 бр. климатични системи, заредени с флуорсъдържащи парникови газове в количество над 5 тона СО2 еквивалент, които подлежат на контрол чрез проверки за течове, с честота определена в чл. 5, параграф 6 от Регламент (ЕС) №2024/573. При проверката се представят досиета на системите, по образеца на Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017 г. При направения преглед на досиетата на системата се установи, че са налични хронологични записи от извършените проверки за течове за 2023 г. и 2024 г. Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо валиден документ за правоспособност, издаден от Българска браншова камара по машиностроене.
В законоустановения срок е подаден годишен отчет чрез информационната система за флуорсъдържащите парникови газове, който е потвърден от РИОСВ – Благоевград.

3.2. Фактор „Отпадъци”
Дружеството извършва производствена дейност на една площадка, като готовата продукция (мека мебел) се реализира в Република Гърция. За образуваните от дейността отпадъци е извършена класификация по реда на Наредба № 2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г., изм. и доп.). Производствените и опасните отпадъци се съхраняват разделно на мястото на образуване, на обособени и обозначени места. За опасните отпадъци е организирано складово помещение с ограничен достъп. Отпадъците се предават въз основа на писмени договори на лица, притежаващи документи по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.), като се оформят и кантарни бележки, фактури, приемо-предавателни протоколи. Отпадък с код 040299 се транспортира от „Дизайн Софа С“ ЕООД до РДНО-Петрич, където въз основата на доклад за основно охарактеризиране се приема за депониране.
Отчетността се води чрез Националната информационна система за отпадъците (НИСО). Годишните отчети за образуваните отпадъци през 2023 г. са подадени в срок чрез системата.
Част от материалите влагани в производствения процес се въвеждат на територията на България от Гърция. Дружеството е задължено лице по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) и дължи продуктова такса, определена с Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (ДВ, бр. 30/2016 г., изм. и доп.). При проверката се представят документи, удостоверяващи заплащането на продуктова такса за пуснатите на пазара опаковани стоки за периода до м. март 2024 г.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества”
3.3.1. Контрол по изпълнение изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH)
В съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP) дружеството изпълнява задълженията си на „потребител надолу по веригата“. В своята дейност употребява и съхранява опасни химични вещества и смеси (бои, разредител, втвърдител, грунд). В съответствие с изискванията на чл. 36 от REACH на обекта е създадено досие, което съдържа необходимата информация за употребяваните и съхранявани химични вещества и смеси от дружеството. Към момента на проверката се представя информация по Приложение №2 към Заповед №РД-268/11.05.2018 г. на министъра на околната среда и водите. Представените информационни листове за безопасност (ИЛБ) отговарят на изискванията на чл. 31 на REACH и на Приложение II от REACH. Дружеството не извършва директен внос/износ на опасни химични вещества и смеси (ОХВС).
3.3.2. Контрол по изпълнение изискванията на Наредба за реда и начина на съхранение на ОХВС (ДВ, бр. 43/2011 г. с изм. и доп.)
Употребяваните ОХВС се съхраняват в обособен склад, който е с ограничен достъп, без връзка с канализацията, обозначен с указателна табела, отговарящ на изискванията на чл. 6 от Наредбата. Към момента на проверката ОХВС са в оригинални опаковки, плътно затворени, не се наблюдават разливи.
При проверката се представя актуализирана оценка на безопасността на съхранението на ОХВС. Поради въвеждане на нови химични вещества и смеси се представят документи по чл. 4, т 7-11 от Наредбата.
3.2.3. Контрол по Регламент (ЕС) 2019/1021, относно устойчивите органични замърсители
При проверката се констатира, че дружеството не употребява вещества от Приложение I на Регламента.

3.4. Направление „КПКЗ и ЕО”
3.4.1. Дружеството извършва дейности, които попадат в Приложение №1 от ЗОПОЕЩ (ДВ бр. 43/2008 г., с изм. и доп.) а именно:
- по т. 2 – дейности по събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци, в това число опасни отпадъци, за които се изисква разрешение или регистрационен документ по Закона за управление на отпадъците.
Дружеството притежава регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци, издаден от Директора на РИОСВ – Благоевград под №01-РД-473-1/ 21.09.2018 г.
- по т. 4 – извършване на дейности по производство, употреба, съхранение, обработка, пълнене и изпускане в околната среда на химични вещества и смеси класифицирани по Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ, L 353/1 от 31 декември 2008 г.).
3.4.2. За определяне на превантивните мерки по чл. 20 и на оздравителните мерки по чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗОПОЕЩ, операторът изготвя собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно Приложение №1 от Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ. Към момента на проверката не е изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

За констатираните несъответствие на обекта с изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети са поставени предписания с конкретни срокове за тяхното отстраняване.

5. Заключение за съответствия на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи. В случай на неизпълнение ще бъдат предприети административно – наказателни действия.