Съдържание

Посетители

В момента има 318  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

ЕТ “МЕИЛ КОМЕРС-ИЛИЯН ТОДОРОВ” - гр. София

Д О К Л А Д

за извършена проверка на ЕТ “МЕИЛ КОМЕРС-ИЛИЯН ТОДОРОВ” - гр. София

На основание заповед №147/01.06.2012 год. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 19.06.2012 год. беше извършена проверка на място на обект ЕТ “Меил комерс-Илиян Тодоров”, находящ се в гр. Кресна. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • Пелетизираща инсталация;
  • Дробилен комплекс;
  • Места и съдове за временно съхраняване на отпадъците.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Пелетизиращата инсталация включва пещ за изгаряне на дървени изрезки, циклонна сушилня, циклон-утаител, преса за пелетизиране, охладителна колона и пакетираща част. От м.04.2012г. към инсталацията е включен дробилен комплекс, включващ 1 бр. мелница и 1 бр. мобилна дробилка на дървени изрезки. С вх. №3428/06.12.2011 г. е представен в РИОСВ-Благоевград Доклад за резултатите от извършени собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове от циклонна сушилня за изсушаване на дървени трици чрез директен контакт с димните газове. Резултатите от измерванията показват превишение на НДЕ по показател „прахообразни вещества“, регламентирани в чл. 62, ал. 1, т. 1, буква „в“ от Наредба №1/2005г. (ДВ, бр.64/2005г.). Поради малкият размер на получената санкция, такава не е наложена на дружеството. Измерванията са валидни за 2011 г. и 2012 г. Пелетизиращата инсталация е с производителност 600 kg/h. Спазват се изискванията на чл. 70, ал. 7 и ал. 8 от Наредба №1/2005г. относно обработка (смилане) на твърди прахообразни материали и складиране на твърди прахообразни материали.

Забележка: При извършване на последващи СПИ на пелетизиращата инсталация, да се извършват измервания по показател „прахообразни вещества“ от мелница към дробилен комплекс, съгласно чл. 62, ал. 1, буква „а“ от Наредба №1/2005г. (ДВ, бр.64/2005г.). За целта да бъде съгласувана с РИОСВ-Благоевград пробовземна точка.

3.2. Фактор „Шум“

С писмо вх.№3429/06.12.2011г. е представен в РИОСВ-Благоевград Доклад за извършени собствени периодични измервания (СПИ) на показателите на шум излъчван в околната среда от „Инсталация за производство на пелети“. Резултатите от измерванията (Протокол №02-0374/25.11.2011г.) показват спазване на граничните стойности на нивата на шум, съгласно Таблица №2 на Приложение №2 към гл.5, от Наредба №6/26.06.2006г. (ДВ, бр.58/2006г.). Собствените периодични измервания са валидни за 2011 г. и 2012 г.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр. 10/2000г. с посл. изм. ДВ, бр. 63/2010г.). При проверката се установи, че на обекта не се употребяват в производствената дейност опасни химични вещества и смеси.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Фирмата има разрешение за дейности с отпадъци Решение №01-ДО-240-0/20.09.2011г. за дейности: R1, R12, R13 (за отпадъци с кодове 030105 и 191207) и Т – събиране и транспортиране (за отпадък с код 030105)на Директора на РИОСВ-Благоевград. Отпадъците се съхраняват под навес съгласно нормативните изисквания.; Отчетността на отпадъците не се води съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004 год.) За отпадъци с кодове 191207 и 200121, за които е проведена процедура по чл. 7, ал. 1 на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ, бр. 44/2004г.) няма записи от започване на дейността до момента на проверката. Не е спазено условие 10.4. от издаденото разрешение за дейности с отпадъци, а именно: До свързване на дробилния комплекс (дробилка и мелачка) с пелетизиращата инсталация, включващо капсуловане на отделните части на съоръженията, същият да не се ползва за предварително третиране (дробене и смилане) на отпадъци. РИОСВ-Благоевград да се уведоми писмено в 5-дневен срок преди пускането му в експлоатация с цел проверка за изпълнение на поставеното условие. До момента РИОСВ-Благоевград не е уведомена писмено за свързване на дробилния комплекс с пелетизиращата инсталация.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

  • Да се спазват изискванията за „периодичност“ за извършване на собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от процесите на смилане и сушене на дървени стърготини, съгл. чл. 31, ал. 1, т. 2 от Наредба № 6/1999г. (ДВ, бр. 31/1999г., изм. и доп.), а именно: не по-малко от един път в рамките на две последователни календарни години.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.