Съдържание

Посетители

В момента има 110  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ” ООД - с. Рупите

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „БУЛГАРКОНСЕРВ РУПИТЕ” ООД - с. Рупите 

На основание заповед №72/26.03.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 10.04.2012 г. беше извършена проверка на място на обект Фабрика за преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, експлоатирана от експлоатирана от  “Булгарконсерв Рупите” ООД, находяща се в с. Рупите, местност „Тафтино”, община Петрич , със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Витоша” №146, вх. Б, офис 25.Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • цех за производство на зеленчукови и плодови консерви;
 • парокотелна централа (ПКЦ);
 • площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството – преработка и консервиране на плодове и зеленчуци.

3.1. Компонент „Атмосферен въздух”

Източници на емисии от горивни процеси - за стерилизиране на консервите се използват автоклави, които получават пара от котел тип ПКМ 4.0, изгарящ гориво природен газ. Котелът е с топлинна мощност над 0.5 МВт, и подлежи на контрол чрез измерване, съгл. Наредба №1/2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64/2005 г.). До момента не са извършвани собствени периодични измервани (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, с цел проверка спазване на нормите за допустими емисии, регламентирани в Приложение №7 към чл. 21 от Наредба №1/2005 г.

На обекта не са инсталирани инсталации със съдържание на хладилни агенти.

3.2.  Направление „Води”

Водовземане - за питейно- битови, производствени и противопожарни нужди вода се ползва от водопроводната мрежа на с. Рупите. Площадковият водопровод захранва водоеми с общ обем 280 куб. м. Непосредствено до водоемите е изградена помпена станция, от която се подава вода за консумация. На площадката работят 15 водоползватели, като през активния сезон на работа достигат 70.

Отпадъчни води - на площадката са изпълнени следните канализации- смесена /битова и дъждовна/, производствена и дъждовна.

Отпадъчните технологични/производствени/ води минават през калоуловител, след което се включват в смесената площадкова канализация. Смесеният поток отпадъчни води се включват в канализационната мрежа на с. Рупите, собственост на община Петрич.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

В производствената си дейност дружеството не употребява опасни химични вещества и смеси.

При опаковането на готовата продукция се използва лепило за залепване на етикетите. За същото не се представят никакви документи, включително информационен лист за безопасност.

3.4. Фактор „Отпадъци”

От дейността на дружеството се образуват отпадъци, за които до момента не е проведена процедура по реда на Наредба №3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г.). Образуват се отпадъци от почистване на суровината- плодове и зеленчуци (обелки, костилки, семе, дръжки); хартиени и картонени опаковки; пластмасови опаковки; стъклени и метални опаковки; отпадъци от бракувана продукция; битови отпадъци; флуоресцентни тръби; опаковки от лепило; отпадъци от поддръжката на производствената линия; дървени палети. Почти всички отпадъци се събират смесено, а част от тях се дават и на работниците (кутии от лепила и костилки).

Отпадъците се събират в контейнери тип «Бобър» и пластмасови палети, които се обслужват от «ЕТБ» ООД, гр. Петрич. Представя се копие от писмен договор сключен между «ЕТБ» ООД, гр. Петрич и «Булгарконсерв- 07» ООД, гр. Петрич от 25.06.2008 г. Договорът не е актуализиран. В него не са посочени отпадъците, които се третират - по вид и с код съгласно Наредба № 3.

На обекта не се води отчетност на отпадъците по реда на Наредба №9/2004 г. (ДВ бр. 95/2004 г.),в т.ч. отчетна книга и годишни отчети.

На обекта се извършва само дейност по временно съхраняване на отпадъците на мястото на образуване и съгласно чл. 12 от ЗУО не се изисква наличие на разрешително за дейности с отпадъци или регистрационен документ.

Суровината се доставя от Гърция, Македония и България - извозва се в пластмасови касети, които са оборотни.

“Булгарконсерв Рупите” ООД е производител на опакована стока (консерви), която се реализира на пазара в Русия и България, т.е. дружеството е задължено лице по чл.11, ал.1 и ал. 2 от ЗУО и Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ бр. 53/2008 г. с изм. и доп.). Дружеството извършва производствена дейност от 2008 г. Към момента на проверката се представя удостоверение за членуване в организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки «Екоколект» АД - удостоверение към договор №36/2009 г., което важи за периода 01.01.2012 г.- 31.12.2012 г.

Дружеството не разполага със собствен автотранспорт. Броят на персонала варира през годината.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се изпълнят пробовземни отвори, съгл. изискванията на чл. 12, ал. 2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г., с изм. и доп.). Пробовземните отвори да бъдат съгласувани с РИОСВ- Благоевград. Срок: 30.06.2012 г.
 • Да се извършат собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от котел тип ПКМ 4.0, съгл. чл. 21 от Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). Резултатите от СПИ (протоколи от акредитирана лаборатория) да се представят с Доклад по реда и начина на чл. 39 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.). Срок: 30.10.2012 г.
 • Да бъде изискан от производителя/доставика на употребяваното на обекта лепило, актуален информационен лист за безопасност, който да бъде в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и с изискванията на CLP- Регламента. Копие от ИЛБ да бъде представен в РИОСВ- Благоевград. Срок: 10.05.2012 г.
 • Да се представят в РИОСВ- Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (ДВ бр. 44/2004 г. Срок: 30.04.2012 г.
 • Да се създадат условия за разделно събиране на отпадъците по вид /код/, съгл. Наредба № 3/ 2004 г. (ДВ бр.44/2004 г.). Срок: 15.05.2012 г.
 • Отпадъците да се предават за последващо транспортиране и третиране само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документи по чл. 12 от ЗУО. Срок: постоянен
 • Съгласно чл. 7, ал. 2 от  Наредба № 9/2004 г. (ДВ бр. 95/2004 г.), да се завери в РИОСВ- Благоевград отчетна книга за отпадъците по приложение № 3. Срок: 15.05.2012 г.
 • Да се представят в РИОСВ- Благоевград документи удостоверяващи начина на изпълнение по задължението на дружеството по чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от ЗУО за периода 2008 - 2011 г. (копия от платежни документи, договори, удостоверения); вътрешнофирмена спицификация за 2012 г. по приложение №12 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ДВ бр. 53/2008 г. с изм. и доп.). Срок: 30.04.2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.