Съдържание

Посетители

В момента има 312  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“БЕЛАР АНТИК” ООД - гр. Разлог

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на “БЕЛАР АНТИК” ООД - гр. Разлог

На основание заповед №219/31.10.2011 год. на директора на РИОСВ – Благоевград , на 08.11.2011 год. е извършена проверка на място на обект на “Белар Антик” ООД, находящ се в гр. Разлог на ул. “Баненско шосе”. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • Лакозаливен цех
 • ПКЦ
 • Склад за съхраняване на химични вещества и смеси
 • Складове за съхраняване на отпадъци
 • Дърводелски цех
 • Цех “Опаковки”

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

Емисии от горивни източници – дружеството експлоатира ПКЦ с 2 бр. котли тип KARA, с топлинна мощност  съответно 900 КW и 1450 КW, изгарящи дървесни отпадъци (трици и дървесни изрезки). През 2011 г. в РИОСВ-Благоевград са  представени протоколи за измерени емисии на изходящите димни газове от 2 бр. котли, придлужени с “Доклад”, съгл. чл.39 от Наредба №6/1999 г.; няма нарушени норми за допустими емисии. Водят се дневници за работният режим на котлите, което е изискано с предписание от предходна проверка. От началото на отоплителен сезон 2011/2012 г. дружеството използва котел тип KARA, с топлинна мощност  1450 КW.

Организирани емисии от производствена дейност  -  емисии на летливи органични съединения (ЛОС) от употребата на продукти за дейност „нанасяне на покрития върху дървени повърхности”. В цех „Лакозаливен” дружеството разполага с  12 бр. камери за нанасяне на покрития, като в момента на проверката, работят 8 камери. Камерите за нанасяне на покрития работят 7 часа на денонощие, с което се спазват изискванията на чл. 15, ал. 3 от Наредба №1 (ДВ, бр. 64/2005г.)- при масов поток по- голям от 0.5 kg/h на източниците на емисии на органични вещества, да не се изпускат повече от 8 часа/денонощие. В РИОСВ- Благоевград е внесена Декларация за 2010 год. за вложените количествата органични разтворители, с което не се превишава праговата стойност за консумация на разтворители, съгласно Наредба №7/2003. При проверката се представят протоколи за измерени емисии на органични вещества, съгл. изискванията на чл. 15 от Наредба №1 (ДВ, бр. 64/2005г.).

Емисии от прахообразни вещества - спазват се изискванията на чл. 70 от Наредба №1/2005 г. относно товарене, разтоварване и транспортиране на прахообразни вещества.

3.2. Компонент „Води”

Дружеството зауства отпадни води съгласно условията и изискванията на разрешително за заустване и извършва собствен мониторинг на отпадни води. Представени са протоколи от изпитване, издадени от акредитирана лаборатория, като съгласно резултатите няма установено превишаване на емисионните норми, т.е. спазват се индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО) на разрешителното. В РИОСВ-Благоевград е представен Доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за заустване на отпадни води от обекта. Дружеството проучва възможността за включване на отпадъчните води в канализационната мрежа на гр. Разлог.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

За дейността си дружеството използва химични вещества, класифицирани като “опасни”, съгласно ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г. с изм. и доп.). Съхранението на същите се извършва в специален склад, като не се констатираха разливи от химични вещества и смеси. В РИОСВ-Благоевград е внесена информация за употребените през 2009 и 2010 год. химични вещества и смеси. Създадено е досие, съгласно чл. 36 от Регламент REACH. Представени са информационни листове за безопасност за всички използвани химични вещества и смеси.

3.4. Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО (ДВ, бр. 86/2003 год. с изм. и доп.) за дейности оползотворяване, транспортиране и временно съхраняване на генерираните от дейността отпадъци.

Отпадъците се съхраняват в обособени за целта помещения и съдове съгласно нормативните изисквания. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004год.). Представият се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране и транспортни карти по Приложение №4 на горецитираната наредба за предадените опасни отпадъци.

Дължимата продуктова такса, съгласно изискванията на чл. 36 от ЗУО, за пуснатите на пазара опаковани стоки се заплаща към ПУДООС.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се уведоми РИОСВ-Благоевград относно възможностите за заустване на отпадни водив канализационната мрежа на гр. Разлог и сключване на договор за приемане с “ВиК” ЕООД – Благоевград.
 • Да се спазват изискванията за “периодичност“ за извършване  на собствени периодични измервания на емисиите от ПКЦ (два броя котли) и бояджийни камери за нанасяне на покрития, регламентирани в Наредба №6/1999 (ДВ, бр. 31/1999г.).
 • Да се представи в РИОСВ-Благоевград “Доклад” съгласно Наредба №6/1999, с приложени прогоколи за измерените емисии на органични вещества от камерите за нанасяне на покрития върху дървени повърхности.
 • Да се представи в РИОСВ- Благоевград информация под формата на таблица 1 на хартиен и магнитен носител за използваните през 2011 год. химични вещества и смеси.
 • Да продължи актуализацията на информационни листове за безопасност и воденето на досието по Регламент REACH.
 • Във връзка с влизане в сила на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.) да бъдат спазени всички изискванията, които се дават чрез нея.
  5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.