Съдържание

Посетители

В момента има 212  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“Медика” АД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Медика” АД - гр. Сандански

На основание заповед № 124/06.07.2011 г. на директора на РИОСВ – Благоевград, на 13.07.2011 г. беше извършена проверка на място на обект “Производствена база гр. Сандански”, собственост на “Медика”АД, гр. София, находяща се в гр. Сандански, Промишлена зона.. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • цех “Евромед”;
 • цех “Фармамедика”;
 • склад за входящи суровини и готови лекарствени форми;
 • механизиран склад за входящи суровини към цех “Евромед”;
 • склад за входящи течни суровини;
 • общозаводска пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ);
 • газово стопанство за производство на технологична пара;
 • помещения за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1.  Компонент «Води»

ПСОВ намираща се на територията на обекта работи. В нея постъпват за пречистване отпадни води от цех “Фармамедика” и цех “Евромед”. Химически замърсени води постъпват в минимални количества, като улавянето им се извършва в локални пречиствателни съоръжения – утаители с голям капацитет.

Дружеството извършва собствен мониторинг по показатели рН, НРВ и хлориди, като резултатите се отразяват в лабораторен дневник. Не са регистрирани отклонения на нормите на Наредба №7/2000г. за заустване на производствените отпадъчни води в канализационната мрежа.

Дружеството е сключило договор с “УВЕКС” ЕООД, гр. Сандански за отвеждане на отпадъчните води. Съгласно този договор абонатът е длъжен да извършва физикохимичен анализ два пъти годишно, съобразен с изискванията на Приложение №1 от същия договор. За 2010г. не е извършван контрол от акредитирана лаборатория. Към момента дружеството е направило писмено искане за извършване на пробовземане към РЛ – ИАОС – Благоевград, но няма още резултат.

3.2. Компонент «Атмосферен въздух»

За производствените си нужди дружеството експлоатира два броя парогенератори, изгарящи газ пропан-бутан, които не подлежат на контрол за спазване на нормите за допустими емисии (НДЕ).

При производството на готови лекарствени форми се използват органични разтворители, в резултат на което се отделят емисии от летливи органични съединения. В тази връзка дружеството е подало годишната си декларация за изразходваните количества органични разтворители праз 2010 г., от която се вижда, че не е необходимо изготвянето на план за управление на разтворителите.

На обекта са налични четири броя системи, които съдържат повече от 3 кг. озоноразрушаващи вещества или флуорирани парникови газове. Дружеството притежава досиета за всяка от системите, които са в съответствие с изискванията на Регламент № 1005/2009 и е представило в законовия срок годишните отчети свързани с тази дейност.

3.3. Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава заверени работни листове за генерираните на обекта отпадъци, които съхранява временно на обекта на местата на тяхното образуване. Това съхранение е разделно в обособени за целта места обозначени с кода и наименованието на съответния отпадък.

На обекта има два броя отчетни книги, които се водят редовно. Генерираните отпадъци се предават на фирми със съответните разрешителни и съгласно писмени договори. На производствената площадка не се извършва препакетиране на отпадъци и тяхното транспортиране.

От тази дейност се отделя отпадък “пластмасови опаковки”, който не е класифициран по реда на Наредба №3 (ДВ, бр. 44/2004г.).

В срок до 31.03.2011 г. в РИОСВ-Благоевград не са представени годишните отчети за отпадъците третирани през календарната 2010 г.

3.4. Фактор «Опасни химични вещества»

Проверката е на основание ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г., посл. изм. ДВ, бр. 63/2010г.) и във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на Европейския парламент и произтичащите от тях задължения за дружеството и произтичащите от тях задължения за дружеството, като “потребител по веригата” на химични вещества в самостоятелен вид и в смеси.

Дружеството е представило в РИОСВ-Благоевград информация за вида и количествата химикали употребявани през 2010 г., както и идентификацията на техните доставчици.

На обекта е налична и достъпна цялата информация за употребяваните химикали, в съответствие с изискванията на чл. 36 от Регламент REACH, включително и информационни листове за безопасност за всеки един от тях. Наличните информационни листове за безопасност не са в съответствие с чл. 31 на Регламент REACH и Регламент CLP. Употребяваните химикали се съхраняват в специално обособени за целта помещения.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се представят в РИОСВ-Благоевград документите по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 3 за класификация на отпадъците (обн. ДВ, бр. 44/2004 г.), за тези видове отпадъци, за които все още не е проведена процедурата.Срок: до 30.07.2011 г.
 • Да се представи в РИОСВ – Благоевград за утвърждаване, актуализиран проект на фирмена програма за управление на отпадъците. Срок: до 30.08.2011 г.
 • В изпълнение на задълженията произтичащи от Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP на  Европейския парламент да бъдат изискани от производителите или доставчиците актуални информационни листове за безопасност за употребяваните на обекта химикали. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ – Благоевград. Срок: 15.10.2011 г.
 • За тези от веществата, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH, и които влизат в състава новопостъпилите химикали употребявани на обекта и на тези, чиито доставчици са сменени да бъдат изискани документи, удостоверяващи наличието на регистрация, съгласно изискванията на чл.6 от цитирания регламент. Срок: 15.10.2011 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.