Съдържание

Посетители

В момента има 430  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

“ТЕХНОУУД” ЕАД - гр. Разлог

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на “ТЕХНОУУД” ЕАД - гр. Разлог

 На основание заповед №179/14.09.2011 год. на директора на РИОСВ – Благоевград , на 19.09.2011 год. беше извършена проверка на място на обекти на “Тухноууд” ЕАД, находящи се на две площадки в гр. Разлог, съответно на ул. “Гоце Делчев” 24А и на ул. “Христо Ботев” 79. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

Производствена площадка, находяща се на ул. “Хр. Ботев” 79:

 • Дърворезен цех;
 • Цех “Греди;
 • Цех “Разкрой и пелети”;
 • Цех “Мебелен” (с лакозаливно);
 • Котелно отделение;
 • Централен склад за съхраняване на опасни химични вещества и смеси;
 • Склад за съхраняване на опасни отпадъци и площадки за съхраняване на неопасни отпадъци.

Производствена площадка, находяща се на ул. “Гоце Делчев” 24А:

 • Цех за кофражни платна;
 • Цех за прозорци (с бояджийно отделение);
 • Цех “Врати”;
 • Котелно отделение.
 • Склад за съхраняване на опасни химични вещества;
 • Склад за съхраняване на опасни отпадъци и съдове за съхраняване на неопасни отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

 • Производствена площадка по т. 2.1:

емисии от горивни източници – дружеството експлоатира 1 бр. водогреен котел, с топлинна мощност  3.1 MW, изгарящ дървесни отпадъци. Котелът захранва сушилни за дървен материал и сушилните секции към инсталацията за производство на пелети.  Дружеството е  провело собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух, валидни за 2009 и 2010 г.  До момента в РИОСВ-Благоевград не са  представени протоколи за измерени емисии (от акредитирана лаборатория) и не е  утвърден “Доклад” по реда на чл.39 от Наредба№6/1999г., с което не са спазени изискванията на чл. 18 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

емисии от производствени процеси: инсталация за производство на пелети, със секция за сушене и мелене на дървесни стърготини и трици, подлежащи на контрол по чл. 62 от Наредба №1/2005 г. Дружеството е провело собствени периодични измервани (СПИ), има утвърден Доклад, валиден за 2010 и 2011 г. Дейност „нанасяне на покрития върху дървени повърхности” в цех „Мебелен” -за 2010 год. в РИОСВ-Благоевград не е внесена Декларация за вида и количествата на използваните продукти, съдържащи органични разтворители, попадащи в обхвата на Наредба №7/2003.    

 • Производствена площадка по т. 2.2.:

емисии от горивни източници – водогреен котел с топлинна мощност  1.2 MW, изгарящ дървесни отпадъци. Утвърден е Доклад за извършени СПИ, като измерванията са валидни за 2009 год. и 2010 год.

емисии от производствени процеси – за 2010 год. в РИОСВ-Благоевград не е внесена Декларация за вида и количествата на използваните продукти, съдържащи органични разтворители, за дейности „нанасяне на покрития върху дървени повърхности” и „нанасяне на слепващи покрития”, попадащи в обхвата на Наредба №7/2003.        

3.2 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

За дейността си дружеството използва химични вещества, класифицирани като “опасни”, съгласно ЗЗВВХВС (ДВ, бр.10/2000г. с изм. и доп.). Съхранението на същите се извършва в специален склад с изградено събирателно съоръжение, изградено с бетонни стени. Има негодни химични вещества, за което се представи Протокол №1 за бракуване. Създадено е досие, съгласно чл. 36 от Регламент  REACH.

Склада за съхранение на ОХВ и смеси е силно замърсен от съседното помещение за съхраняване на трици. Поради наличие на отвори в склада, през тях неорганизирано влизат трици.  

Не се представя документация относно движението на ОХВС от склада към работните помещения.

 3.3 Фактор «Отпадъци»

От дейността на дружеството се отделят отпадъци, за които има заверени работни листове съгласно изискванията на чл. 7 от Наредба №3/2004год. На площадките се извършва временно съхраняване на генерираните от дейността отпадъци и оползотворяване(изгаряне) на трици и изрезки. Отпадъците се съхраняват в обособени за целта помещения и съдове съгласно нормативните изисквания. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба №9 (ДВ, бр.95/2004год.). Представиха се договори с фирми, притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране и транспортни карти по Приложение №4 на горецитираната наредба за предадените опасни отпадъци.

В РИОСВ-Благоевград е подадена за одобряване програма за управление на дейностите по отпадъците. Дружеството не притежава разрешение за дейности с отпадъци, съгласно изискванията на ЗУО (ДВ, бр. 86/2003 год. с изм. и доп.).

За пуснатата на пазара стока се използва опаковка, за което не се начислява и внася продуктова такса съгласно изискванията на чл. 36 от ЗУО.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се спазват изискванията за “периодичност “ за извършване  на собствени периодични измервания на източниците на емисии- два броя водогрейни котли (на площадка №1 и №2) и инсталация за  производство на пелети
 • Ежегодно до 31.03. на текущата година да се подава в РИОСВ-Благоевград информация за консумацията на органични разтворители за предходната календарна година, поотделно за площадка №1 и №2.
 • Да се представи копие от документ, доказващ движението на ОХВС от централния склад към цеховете.
 • Във връзка с влизане в сила на Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси (ДВ, бр. 43/2011г.) да бъде разгледана и централния склад при необходимост да бъде раорганизиран.
 • Да се представи в РИОСВ- Благоевград информация под формата на таблица 1 и таблица 2 за изразходваните химични вещества и смеси за 2011 год. на хартиен и електранен носител.
 • Да се начисли и внесе продуктова такса опаковки за пуснатата на пазара опакована стока, като се представи копие от платежен документ в РИОСВ-Благоевград.
 • Да се подаде заявление за разрешение за дейности с отпадъци, съгласно изискванията на чл. 38 във връзка с чл. 12 от ЗУО.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.