Съдържание

Посетители

В момента има 159  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„Благоевград БТ” АД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

 за извършена проверка на „Благоевград БТ” АД - гр. Благоевград

На основание заповед № 241/24.11.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.09.2010 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Благоевград БТ” АД, находяща се в град Благоевград, ул. “Покровнишко шосе” № 1. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • парокотелна централа (ПКЦ)
 • харманоподготвителни цехове (ХПЦ)- №1 и №2
 • цех „производство на цигари”
 • цех „филтров”
 • климатично отделение и компресорно
 • складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси
 • складове и площадки за съхранение на генерираните отпадъци

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1. Компонент «Атмосферен въздух»

Емисии от горивни източници: Обектът притежава парокотелна централа с четири броя парни котли (2 бр. тип ПКМ 6.5 и 2 бр. тип КМ 12). От месец октомври 2010 г. три броя от котлите изгарят природен газ, а един е алтернативен за изгаряне на мазут. Дружеството провежда собствени периодични измервания, съгласно план за собствен мониторинг, по реда  и начина на Наредба №6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г.). Представеният в РИОСВ- Благоевград  Доклад от извършени СПИ с приложени протоколи от изпитване, показват спазване на нормите за допустими емисии на вредни вещества, поради което е прекратена текуща месечна санкция.

Дружеството разполага с остатъчни количества мазут, които възнамерява да използва през 2012 г.

Емисии от производствена дейност: Източник на емисии от прах са прахоуловителните инсталации към ХПЦ. При проверката се представят протоколи от изпитване по показател «прах»-  няма нарушени норми за допустими емисии.

Спазване изискванията на Наредбите въвеждащи  Регламент (ЕО) №842/2006 г.(за флуорирани парникови газове) и Регламент (ЕО) 1005/2009 (за озоноразрушаващи вещества): Дружеството експлоатира хладилни агрегати и климатични инсталации, подлежащи на контрол. При проверката не са констатирани нарушения на изискванията на нормативната уредба. През 2011 г. дружеството е инсталирало още 10 бр. водоохлаждащи агрегати и климатични системи, за което е уведомена РИОСВ- Благоевград писмено.

3.2. Компонент „Води”

Отпадъчните води, които се формират на площадката в гр. Благоевград и складова база – с. Изгрев се заустват в канализационните мрежи на населените места въз основа на сключени договори с «В и К» ЕООД, гр. Благоевград.

Съгласно договора, «Благоевград – БТ» АД има задължение да осъществява собствен мониторинг за заустваните отпадъчни води от базата в с. Изгрев. Спазвана е честотата за пробовземане на шест месеца. Няма отклонения от емисионните норми.

За площадката в гр. Благоевград дружеството е извършвало два пъти пробовземане и изследване на отпадъчните води, въпреки че няма изрично задължение за собствен мониторинг. Резултатите от изпитването показват, че се спазват емисионните норми съгласно договора.

3.3. Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

Проверката е на основание ЗЗВВХВС и във връзка с Регламент (ЕО) №1907/2006 – REACH и Регламент (ЕО) №1272/2008 – CLP. Проверено е и изпълнението на предписания поставени на дружеството на по-ранен етап.

На обекта са налични информационните листове за безопасност за употребяваните химични вещества и смеси. Същите не са актуалти, т.к. не са в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на CLP - Регламент.

3.4. Фактор «Отпадъци»

„Благоевград БТ” АД притежава разрешително за дейности с отпадъци № 01-ДО-091-0/ 06.08.2008 г. с последващи изменения и допълнения.

Дружеството има утвърдена от директора на РИОСВ-Благоевград програма за управление на дейностите с отпадъци. Същата не е актуализирана съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3, т. 2 от ЗУО.

Генерираните от дейността на дружеството отпадъците се съхраняват разделно по вид. Опасните отпадъци са с ограничен достъп.

За предаването на отпадъците за третиране от външни лица са представени договори с „Феникс-Дупница” ООД - гр. Дупница, „Евроимпекс – Благоевград” ООД – гр. София и „Биострой” ЕООД – гр. Благоевград. При предаване на опасните отпадъци са оформяни изискваните по приложение № 4 транспортни карти от Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (обн. ДВ, бр. 95/2004 г.). Изпълняват се и другите изисквания за отчетност на отпадъците, в т.ч. редовно водене на отчетната книга, както и представянето на годишни отчети за третирането от дружеството отпадъци.

Като лице пускащо на пазара опаковки, дружеството изпълнява своите задължения чрез организация по оползотворяване - „Екоресурс България” АД.

3.5. Относно изпълнение на изискванията на чл. 18 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ, обн. ДВ, бр. 43/29.04.2008 г.) и чл. 3 от Наредба № 1/29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случай от ЗОПОЕЩ (обн. ДВ, бр. 96/07.11.2008 г.

Дружеството има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети със съдържание съгласно приложение № 1 на Наредба № 1/29.10.2008 г.

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да бъде уведомена РИОСВ-Благоевград писмено три дни преди пускане на котела за изгаряне на мазут.                                                           
 • Във връзка с изискването на чл. 29, ал. 3, т. 2 от Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр. 86/2003 г.) да се актуализира програмата за управление на дейностите по отпадъците, като същата се представи в РИОСВ-Благоевград. Срок: до 31.12.2011 г.
 • Да бъдат изискани от производителите/доставчиците на употребяваните на обекта химикали актуални ИЛБ за тях, които да бъдат в съответствие с изискванията на чл. 31 от Регламент REACH и изискванията на CLP Регламент. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ-Благоевград. Срок: 30.01.2012 г.
 • В изпълнение на изискванията на Наредбата за реда и начина за съхранение на ОХВ и смеси (обн. ДВ, бр. 43/2011 г.) да бъдат изготвени необходимите документи съгласно чл. 4, т. 7, т.8, т. 9 и т. 10. Копия от тях да бъдат изпратени в РИОСВ-Благоевград. Срок: 30.01.2012 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.