Съдържание

Посетители

В момента има 169  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2011 г.

„ВЕНТА ООД” ООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „ВЕНТА ООД” ООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово

На основание заповед № 19/07.02.2011 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 16.02.2011 г. беше извършена проверка на място на обект „Вента ООД” ООД , находящ се в с. Копривлен, общ. Хаджидимово, собственост на “Вента ООД” ООД - с. Копривлен, общ. Хаджидимово. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката на дружеството е за първи път и се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • цех „Багрилен”;
 • парокотелна централа;
 • пречиствателна станция за отпадни води към цех „Багрилен”;
 • помещение за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство и търговия на месни изделия. В момента на проверката обектът работи с пълния си капацитет.

3.1. Компонент “Атмосферен въздух”

Дружеството експлоатира парокотелна централа за подаване на топлоносител (пара) към цех «Багрилен». ПКЦ разполага с два броя котли. Котел тип “MULTIPAK 4.5”, с който основно работи дружеството, е с топлинна мощност 3.4 МВт и подлежи на контрол по Наредба №1/2005 г. (ДВ бр. 64/2005 г.). Последните собствени периодични измервания (СПИ), показват превишение на нормите за допустими емисии по показатели серен диоксид и азотен диоксид и на котела е наложена текуща месечна санкция. С писмо на РИОСВ – Благоевград е утвърден “Доклад” за извършени СПИ за 2010 г. и 2011 г., с което е изпълнено предписание от предходна проверка.

За котел тип “BEVERLEY” не се представят технически характеристики по паспортни данни относно топлинната му мощност, които са изисквани и при предходни проверки.

3.2. Компонент “Води”

Отпадъчните води от цех „Багрилен” се третират в ПСОВ и се заустват в канализацията на с. Копривлен, общ. Хаджидимово. Дружеството има сключен договор с “В и К” ЕООД, гр. Благоевград. Представи се лабораторен протокол за изпитване № 89 Вд/06.07.2010 г. Резултатите от емисионният контрол са в нормите за заустване на отп. води в канализация.

Извършва се собствен мониторинг, един път седмично по показатели НРВ, БПК5 и ХПК и рН. ПСОВ се поддържа в добро техническо състояние.

3.3. Фактор “Опасни химични вещества и управление на риска”

Предписанията поставени при предишната проверка на дружеството са изпълнени. Дружеството е провело кореспонденция с фирмити, от които закупува химичните вещества и смеси, от които е видно, че е извършено предварителна регистрация. Складовите помещения не са в добро състояние, но по време на проверката са предприети действия за отстраняване на разпиляните количества.

Дадени са указания за новите изисквания към ИЛБ, произтичащи от Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. - CLP.

3.4. Фактор “Отпадъци”

Генерираните отпадъци от дейността се събират разделно, като местата са обозначени със съответния код на отпадъка. “Вента ООД” ООД води отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9/2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци. Дружеството не заплащало продуктова такса “опаковки” за внесените (придобити) опаковки.

До момента не извършвано почистване на утайки от ПСОВ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се спазват изискванията относно периодичност за извършване на собствени периодични измервания на отпадъчните газове в атмосферния въздух, съгласно чл.31, ал.1, т.2 от Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.);
 • Да се представят данни относно топлинната мощност на котел тип “BEVERLEY”;
 • Да се представи в РИОСВ – Благоевград на хартиен и електронен носител под формата на таблица 1 и 2 информация, относно вида и количествата на химичните вещества и смеси за 2010 г.;
 • Да бъде поддържано досие, съдържащо цялата информация, която се изисква за изпълнение на задължениятапа регламент REACH;
 • Да бъдат изискани нови ИЛБ за всички химични вещества, които да съдържат информацията, съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 г. (CLP);
 • Дадени са предписания да се представят копия от платежни документи, удостоверяващи плащането на дължимата продуктова такса „опаковки” и да се представят годишни отчети по отпадъци за 2010 г.;
 • Дадено предписание за извършване на ежедневен контрол на показателя рН. 

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.