Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

"Благоевград БТ” АД - гр. Благоевград

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Благоевград БТ” АД - гр. Благоевград  

 

На основание заповед № 167/24.09.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 30.09.2010 г. беше извършена проверка на място на производствената площадка на „Благоевград БТ” АД, находяща се в град Благоевград, ул. “Покровнишко шосе” № 1. Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

 • парокотелна централа (ПКЦ)
 • харманоподготвителни цехове (ХПЦ)- №1 и №2
 • цех „производство на цигари”
 • цех „филтров”
 • климатично отделение и компресорно
 • складове за съхранение на опасни химични вещества и смеси
 • складове и площадки за съхранение на генерираните отпадъци
3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.
3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Относно емисии от горивни източници

Обектът притежава парокотелна централа с четири броя парни котли (2 бр. тип ПКМ 6.5 и 2 бр. тип КМ 12), изгарящи течно гориво. Един от котлите КМ 12 е преустроен за изгаряне на газово гориво, но все още не се използва. Дружеството провежда собствени периодични измервания по реда и начина на Наредба №6/1999 г. (ДВ бр.31/1999 г.).; резултатите са представени с Доклад за собствени периодични измервания. Има нарушение на нормите за допустими емисии съгл. Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.) по показателите серен диоксид, азотни оксиди и прах, за което е наложена текуща месечна санкция.

Относно емисии от производствена дейност

Източник на емисии от прах са прахоуловителните инсталации към ХПЦ. Дружеството провежда собствени периодични измервания на 2 бр. газоходи след прахоуловителните инсталации №1 и № 2 към ХПЦ. Съгласно представения „Доклад” няма нарушени норми за допустими емисии, регламентирани в Наредба №1/2005 г. (ДВ бр.64/2005 г.).

Относно хладилни и климатични инсталации, съдържащи повече от 3 кг хладилни агенти

На обекта се експлоатират осем броя инсталации. На всяка една инсталация се води „Досие на системата”, съгласно Приложение № 3 към чл. 30, ал. 2 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 г., относно някои флуорирани парникови газове, приета с ПМС №336/2008 г. (ДВ бр.3/2009 г.). Съгласно представените досиета на инсталациите за 2010 г. е осигурена необходимата периодичност на проверките за наличие на херметичност в системите. Проверките са извършени от лице, притежаващо необходимия документ за провоспособност.

3.2. Компонент «Води»

Дружеството има сключен договор с «В и К» ЕООД, гр. Благоевград за отвеждане на отпадъчните води. Извършена е реконструкция на отливния канал в р. Благоевградска Бистрица; отпадъчните води се заустват в градска канализация. Спазва се изискването за извършване на собствен мониторинг, като резултатите от пробовземанията (лабораторни протоколи) се представят своевременно в РИОСВ-Благоевград. Съгласно последните представени протоколи не са установени нарушения на емисионните норми на отпадъчните води, зауствани в градска канализация.

3.3 Фактор «Отпадъци»

„Благоевград БТ” АД притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-091-0/ 06.08.2008 г. Със срок на действие 02.04.2012 г. В разрешението са включени две площадки, находящи се в гр. Благоевград и в с. Изгрев. Извършена е проверка на площадката в гр. Благоевград.

Отпадъците се съхраняват съгласно условията поставени в разрешението. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9/2004 г. (ДВ бр.95/2004 г.). Представени са договори с фирми за 2010 г., притежаващи разрешения за дейности с отпадъци за последващо третиране. Годишните отчети по отпадъци са представени в РИОСВ - Благоевград в законоустановения срок - 31.03.2010 г.

Опасните отпадъци се съхраняват в подходящи за целта съдове, обозначени със съответните кодове и оставени на места с ограничен достъп. При предаване на опасни отпадъци се оформят транспортни карти.

3.4 Фактор «Опасни химични вещества»

Проверката е във връзка с Регламент /ЕО/ № 1907/2006г. на ЕП – Регламент REACH и произтичащите от него задължения на дружеството като „потребител по веригата”, както и за изпълнение на предписания дадени при предходна проверка. За употребяваните химикали дружеството разполага с информационни листове за безопасност (ИЛБ), които отговарят на нормативните изисквания. Условията за съхранението на същите отговарят на отбелязаните в ИЛБ.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 • Да се спазва периодичността за извършване на собствени периодични измервания на източниците на емисиите на вредни вещества от ПКЦ и ХПЦ.
 • Ежегодно до 15.02. да се представя в РИОСВ-Благоевград отчет за предходната календарна година за стационарни хладилни и климатични системи, съдържащи над 3 кг хладилен агент, съгласно формата на Приложение №6 към чл. 36 от Наредбата приета с ПМС №336/2008 г.
 • Да се извърши запитване относно предварителна регистрация или регистрация на употребяваните препарати, съгласно изискванията на Регламент REACH. Копия от кореспонденцията да се представи в РИОСВ – Благоевград.
 • Да бъде проверен актуализирания списък на веществата кандидати за включване в Приложение ХІV на REACH, за да бъде установено наличието или не на някое от тях в употребяваните от дружеството смеси като копия от кореспонденцията да се представи в РИОСВ-Благоевград.
5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.