Съдържание

Посетители

В момента има 410  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

"Магнетик хед текнолоджис ( България)” АД - гр. Разлог

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Магнетик хед текнолоджис ( България)” АД, гр. Разлог – обект „Предприятие за производство на магнитни глави”  

 На основание заповед № 104/15.06.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 29.06.2010 г. беше извършена проверка на място на обект “Предприятие за производство на магнитни глави”, находящ се в град Разлог, ул. “Стара планина” № 1, експлоатиран от “Магнетик хед текнолоджис ( България)” АД - гр. Разлог. Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

 

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  •  парокотелна централа с три броя котли
  • пречиствателна станция за отпадъчни води
  • помещение за съхранение на опасни химични вещества и препарати
  • помещение и площадки за съхранение на генерираните отпадъци

3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент „Води”

Отпадъчните води от обекта се заустват в канализационната мрежа, експлоатирана от “ВиК” ЕООД - гр. Благоевград въз основа на сключен договор, като операторът няма задължение за извършване на собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Резултатите от извършеното контролно пробовземане през 2009г. показват, че няма отклонения от нормите съгласно допустимита степен на замърсяване, определена в Приложение № 1 към сключения договор. Пречиствателната станция за отпадъчни води работи нормално, води се лабораторен дневник. Обектът фигурира в списъка на РИОСВ Благоевград за контрол на емисии на опасни вещества в отпадъчните води. Взета проба отпадъчни води на изход от ПСОВ, преди заустване в канализационната мрежа на гр. Разлог.

3.2 Компонент «Атмосферен въздух»

1. Емисии от горивни източници

Обектът притежава парокотелна централа с три броя котли (ползва се само единият от тях), като използваното гориво е природен газ. Дружеството провежда собствени периодични измервания по реда и начина на Наредба №6/1999 г.- резултатите са представени с Доклад за собствени периодични измервания; няма нарушение на нормите за допустими емисии съгл. Наредба №1/2005 г.

2. Емисии от производствена дейност

До момента на проверката дружеството не е извършвало емисионен контрол от участък „ецване” за проверка спазване на нормите за допустими емисии, съгл. Наредба №1/2005 г. За почистване на детайлите за магнитни глави дружеството използва органични разтворители. Съгласно представената „Декларация” в РИОСВ-Благоевград не се превишава праговата стойност за консумация на разтворители за дейността „Почистване на повърхности”, съгл. Наредба №7/2003 г.

3.3 Фактор «Отпадъци»

Дружеството притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-099-0/ 03.05.2006 г. При проверката се установи, че от дейността на обекта се отделят отпадъци, за които има заверени работни листове. Отпадъците се съхраняват съгласно условията поставени в разрешението. Води се отчетност, съгласно изискванията на Наредба № 9. Представен е договор за предаване на отпадъци с код 12 01 03 на фирма, притежаваща разрешение по чл. 37 от ЗУО. Годишните отчети по отпадъци са представени в РИОСВ - Благоевград в законоустановения срок - 31.03.2010г. Опасните отпадъци се съхраняват в подходящи съдове, обозначени с надпис «опасен отпадък», кода и наименованието на отпадъка, в закрити помещения с ограничен достъп.

3.4 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска”

В своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и препарати класифицирани като “опасни”, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ДВ, бр. 10/2000г. с изм. и доп.). В съответствие с изискванията на Регламент на Европейската общност (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС). Дружеството изпълнява задълженията си на “потребител по веригата на химични вещества в самостоятелен вид и в препарати”. За всички употребявани в процеса на производство химикали и препарати “МХТ” АД притежава информационни листове за безопасност. Помещенията, в които се съхраняват химикалите и препаратите отговарят на изискванията за съхранение, отбелязани в съответните информационни листове за безопасност.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.  
  • Да се спазват изискванията за провеждане на СПИ от неподвижни източници (ПКЦ) и от производствена дейност. Резултатите от проведените СПИ да се представят по реда и начина на Наредба №6/1999 г. (ДВ бр. 31/1999 г.).
  • Ежегодно до 31.03 да се декларира за предходната календарна година консумацията на органични разтворители използвани за дейността «Друго почистване на повърхности».
  • Дадени са предписания във връзка със задълженията на дружеството, произтичащи от статуса му съгласно Регламент REACH.
  • Да се представи в РИОСВ Благоевград информация за употребените през 2009 г. химикали и препарати.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За привеждане в съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

Бяха проверени 8 условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията”, а именно:

1. Спазване на установените норми за допустими емисии на азотни оксиди,
серни оксиди, въглероден оксид, прах и общи въглеводороди в отпадъчните
газове от съответните енергийни и производствени (технологични и
вентилационни) източници, в съответствие с Наредба № 2/19.02.1998 г. за норми
за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

1.1. Осигуряване на непрекъсната работа на бордовите смукатели при зареждане на силозите за гипс;

1.2. Не се допуска работа на инсталацията за промазване при спиране или
неизправност в работата на инсталацията за каталитично изгаряне;

1.3. Почистването на подовете от утаения гипсов прах да се извършва с
промишлени прахосмукачки.

4. Отпадъците от обекта да бъдат предавани въз основа на договор на
фирми, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ Благоевград в срок до един месец след сключването им.

5.  Дружеството да води документация в съответствие с изискванията на
Наредба № 10/1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и
информацията за управлението на дейностите по отпадъците
.

6.    Дружеството да предвиди закрита площадка (склад) за временно
съхранение на отпадъците, отговаряща на изискванията на Приложение 2 към чл. 12  на  Наредбата  за  изискванията  за  третиране  и  транспортиране   на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/1999 г.

<!--[if !supportLists]-->7.             <!--[endif]-->При отпадане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак,
дружеството да спазва реда на Наредбата за изискванията за пускане на
пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и
транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак, приета с ПМС № 260/2000 г.

<!--[if !supportLists]-->8.             <!--[endif]-->Да се осигури разделно събиране, съхранение и предаване за
последващо третиране на различните по вид отработени масла, образувани на
територията на дружеството, съгласно Наредбата за изискванията за
третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
(приета с ПМС № 131/13.07.2000 г.).

10. Дейностите на дружеството с опасни химични вещества да се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества.

11. Дружеството да извършва дейности с химични вещества, препарати и
продукти в съответствие  с изискванията  на Закона  за защита  на  вредното
въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.