Съдържание

Посетители

В момента има 174  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

Доклад от проверки на обекти с разрешително по чл. 104 ал.1 от ЗООС през 2010 г.

ДОКЛАД

 

По изпълнението на Годишния план на РИОСВ-Благоевград за проверки на обекти с разрешително по чл.104 ал.1 от ЗООС

 

РИОСВ-Благоевград извърши проверки по изпълнение на задълженията на операторите с разрешителни по чл. 104 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):

  1. „Нафтекс Петрол” ЕООД – гр. Варна - разрешително за експлоатация № 53/2007 на обект „Петролна база - Благоевград”
  2. „БМВ-2000” ООД – гр. Благоевград - разрешително за експлоатация № 36/2007 на обект „Товарище и претоварище на петролни деривати - Благоевград”

Проверките са извършени от комисия, определена със заповед № РД-960/30.12.2009 г. на министъра на околната среда и водите. В състава на комисията участват представители на РИОСВ, РИОКОЗ, Областна администрация-Благоевград, ОД на МВР, Областно управление „Гражданска защита”, Община Благоевград и РО „Инспекция за държавен и технически надзор”.

При проверките се установи изпълнение на всички 42 условия от съответните разрешителните. Предприети са необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии в обектите с разрешителни по чл. 104 ал.1 от Закона за опазване на околната среда.

 

С цел предотвратяването на големи аварии с опасни вещества и ограничаването на последствията от тях за живота и здравето на хората и околната среда всеки оператор на ново или действащо предприятие и/или съоръжение, в което се употребяват и/или се съхраняват опасни вещества, е длъжен да го класифицира като "предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал" или като "предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал". Експлоатацията на тези обекти става след издаване от министъра на околната среда и водите на разрешително за изграждане и/или експлоатация.