Съдържание

Посетители

В момента има 335  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

“Биляна трико” АД - гр. Петрич

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Биляна трико” АД - гр. Петрич

 

На основание заповед №133/30.07.2010 год. на директора на РИОСВ – Благоевград , на 05.08.2010 год. беше извършена проверка на място на производствената площадка на  “Биляна трико” АД, находяща се в гр. Петрич, ул. “Цар Симеон” №70. Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания определени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконови актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверката.

Проверката е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори, влияещи на околната среда, с цел да се оцени нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията на екологичното законодателство и изпълнение на предписания дадени с писма и/или предходни проверки.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

  • ПКЦ;
  • Цех „Плетачен”;
  • Участък „Монтажен”
  • ПСОВ;
  • Складови помещения за съхранение на опасни химични вещества;
  • Складови помещения за съхранение на генерираните отпадъци.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

  • Организирани емисии от горивни източници – ПКЦ; относно горивните източници дружеството спазва изискванията за периодичен емисионен контрол на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух. Не е установено  нарушаване на  нормите за допустими емисии прилагани за горивни инсталации;
  • Организирани емисии от производствени дейности няма;
  • Относно климатични инсталации, съдържащи повече от 3 кг флуорирани парникови газове дружеството спазва нормативните изисквания за извършване на периодични проверки за херметичност на системите, водене на съответните  „Досиета” за текущото техническо състояние и предприети мерки при наличие на пропуски в системите и ползване на квалифициран технически персонал. Предписанията от предходната проверка са изпълнени. Установен е пропуск по отношение на  представяне на годишния

3.2 Компонент «Води»

Заустването на отпадъчните води се осъществява въз основа на сключен договор с „В и К” ЕООД, гр. Петрич. ПСОВ   работи нормално. Редовно се води лабораторен дневник за резултатите от  ежедневния контрол на показателте  „рН” и температура на отпадъчните води. Копие от лабораторния дневник се изпраща своевременно в РИОСВ - Благоевград. Дружеството има задължения за извършване на собствен мониторинг на заустените отпадъчни води два пъти годишно.  Съгласно  представения протокол от изпитване  за м. юли, 2010 г., нормите за заустване на отпадъчни води в градска канализация се спазват.

3.3 Фактор «Отпадъци»

Дружеството има заверени работни листове за 6 вида производствени отпадъци съгласно нормативните изисквания и утвърдена фирмена програма за управление на дейностите по отпадъците, утвърдена от РИОСВ - Благоевград. Относно изискванията за отчетност на генерираните на площадката отпадъци, дружеството води две отчетни книги. Представя се договор за предаване на отпадъците. Годишния отчет по отпадъците за 2009г. е внесен в нормативния срок. Опасните отпадъците се съхраняват в помещения с ограничен достъп Генерираните от дейността отпадъци се съхраняват разделно.
4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.
  • Дадено е предписание за представяне на годишния отчет за използваните количества флуорирани парникови газове при поддръжка и ремонт на климатичните инсталации, ежегодно и в нормативно определения срок.

 5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатирани пропуски в несъответствията на обекта с изискванията на екологичното законодателство е направено предписание и поставен срок за   отстраняването им.

За изпълнение на дадени предписания се извършва  последваща проверка,  при необходимост на място и/или по документи.