Съдържание

Посетители

В момента има 397  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

“В и К” ЕООД - гр. Благоевград, ПСОВ-Благоевград

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “В и К” ЕООД - гр. Благоевград - обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Благоевград.”

 

На основание заповед № 143/09.08.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 09.09.2010 г. беше извършена проверка на място на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Благоевград”. Проверката е извършена във връзка със заповед № РД-536/27.07.2006 г. на министъра на околната среда и водите и съгласно утвърден от МОСВ план - график на РИОСВ - Благоевград за проверка на условията в решения по ОВОС, издадени от министъра на околната среда и водите.

1. Цел на проверката.

Целта на проверката е да се установи изпълнение на условиятав решение по ОВОС № 52-12/2001 г. на министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение “Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Благоевград” във фаза “По време на експлоатацията”. Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Бяха проверени 3 условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията”, а именно:

ІІІ.1 Експлоатиращото предприятие да създаде организация за ефективен контрол на договорирания състав и количество на промишлените отпадъчни води, заустващи в канализационните колектори, с цел да не се компрометира работата на пречиствателното съоръжение.

ІІІ.2 Община Благоевград да предприеме необходимите действия за изграждане и начало на експлоатацията на предвиденото депо за отпадъци, вкл. и за утайките от ГПСОВ, преди или едновременно с влизането в експлоатация на пречиствателната станция.

ІІІ.3 Формираните утайки на ГПСОВ да бъдат предавани за по-нататъшно третиране съгласно изискванията на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

3. Отразени факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

Проверката бе извършена на място и по документи. При проверката не се констатира неизпълнение на условията в решението по ОВОС.

Във връзка с наднорменото количество мазнини изпускани в канализационната мрежа, които затрудняват работата на пречиствателното съоръжение се проверени хипермаркети, заведения за обществено хранене, колбасарски цехове, транжорни, като са дадени предписания за актуализиране на договорите по реда на Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места, като са изискани протоколи от извършен физико-химичен анализ на заустваните отпадъчни води с цел определяне на степентта на замърсяване.

От страна на «В и К» ЕООД - гр. Благоевград са предприети действия за оползотворяване на утайките с код 19 08 05 за рекултивация на горски терени. Проведена е кореспонденция и за възможността за компостиране на утайките с оглед последващото им използване в земеделието.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

 

При проверката бе дадено едно предписание, а именно:

  • В срок до 16.09.2010 г. да се представи в РИОСВ, гр. Благоевград Споразумение от 05.10.2010 г. към Договор за поддържане и експлоатация на ПСОВ – гр. Благоевград от 29.04.2008 г.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че се изпълняват всички проверени условия. Обекта подлежи на следваща проверка през 2011 г.