Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

“В и К” ЕООД - гр. Благоевград, ПСОВ-Разлог

Д О К Л А Д

 

за извършена проверка на “В и К” ЕООД - гр. Благоевград - обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Разлог. Алтернатива І.”

 

На основание заповед № 74/04.05.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.05.2010 г. беше извършена проверка на място на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Разлог. Алтернатива І.”. Проверката е извършена във връзка със заповед № РД-536/27.07.2006 г. на министъра на околната среда и водите и съгласно утвърден от МОСВ план - график на РИОСВ - Благоевград за проверка на условията в решения по ОВОС, издадени от министъра на околната среда и водите.

1. Цел на проверката.

Целта на проверката е да се установи изпълнение на условиятав решение по ОВОС № 1/2003 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за инвестиционно предложение “Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Разлог. Алтернатива І.” във фаза “По време на експлоатацията”. Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда.

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Бяха проверени 6 условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията”, а именно:

ІІІ.1. Община Разлог да изпълнява изискванията на Разрешителното за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти.

ІІІ.2. Да се води отчетност на отпадъците съгласно изискванията на Наредба №10(ДВ, бр.151/98г.)

ІІІ.3. Отпадналите от употреба луминисцентни лампи и др. лампи съдържащи живак да се третират съобразно изискванията на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминисцентни лампи и др. лампи съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминисцентни лампи и др. лампи съдържащи живак (ПМС №260, ДВ, бр.101/2000г.).

ІІІ.4. Отпадъците да бъдат предавани въз основа на договор на фирми, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗОВВООС.

ІІІ.6. Данните от собствения мониторинг да се предоставят ежемесечно за сведение в РИОСВ - Благоевград.

ІІІ.7. Да се представи в РИОСВ - Благоевград  съгласуван План за действие при аварийни ситуации.

 

3. Отразени  факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

Проверката бе извършена на място и по документи.
  • Община Разлог е предоставила на «ВиК» ЕООД - гр. Благоевград ПСОВ за подържане, експроатация и управление. Изпълняват се изискванията на издаденото разрешително № 4311074/2009 г. за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти. Резултатите от провеждания контролен собствен мониторинг от лаборията към ПСОВ - Разлог се представят в РИОСВ - Благоевград. При проверката е установено, че съгласувания Плана за действие при аварийни ситуации е наличен на обекта, но същия не е представен в РИОСВ - Благоевград. В последствие с писмо с вх. № 1653/18.05.2010 г. същия бе представен в РИОСВ - Благоевград. 
От извършената проверка се установи неизпълнение на три от проверените условия, а именно:
  • Условие ІІІ.2 - Не се води отчетност на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, (публ. ДВ, бр. 95/2004 г.);  
  • Условие ІІІ.3 - Липсва определено помещение с ограничен достъп за съхраняване на излезли от употреба луминсцентни лампи; 
  • Условие ІІІ.4 - Няма сключен писман договор между «ВиК» ЕООД - гр. Благоевград и фирми, притежаващи разрешителни по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците.  

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Предвид неизпълнение на три от условията в решение по ОВОС № 1/2003 г. на “ВиК” ЕООД – Благоевград ще бъде съставен акт за неизпълнение на условия в решението по ОВОС. Обекта подлежи на следваща проверка през 2011 г.

Бяха проверени 8 условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията”, а именно:

1. Спазване на установените норми за допустими емисии на азотни оксиди,
серни оксиди, въглероден оксид, прах и общи въглеводороди в отпадъчните
газове от съответните енергийни и производствени (технологични и
вентилационни) източници, в съответствие с Наредба № 2/19.02.1998 г. за норми
за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

1.1. Осигуряване на непрекъсната работа на бордовите смукатели при зареждане на силозите за гипс;

1.2. Не се допуска работа на инсталацията за промазване при спиране или
неизправност в работата на инсталацията за каталитично изгаряне;

1.3. Почистването на подовете от утаения гипсов прах да се извършва с
промишлени прахосмукачки.

4. Отпадъците от обекта да бъдат предавани въз основа на договор на
фирми, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ Благоевград в срок до един месец след сключването им.

5.  Дружеството да води документация в съответствие с изискванията на
Наредба № 10/1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и
информацията за управлението на дейностите по отпадъците
.

6.    Дружеството да предвиди закрита площадка (склад) за временно
съхранение на отпадъците, отговаряща на изискванията на Приложение 2 към чл. 12  на  Наредбата  за  изискванията  за  третиране  и  транспортиране   на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/1999 г.

7.             При отпадане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак,
дружеството да спазва реда на Наредбата за изискванията за пускане на
пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и
транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак, приета с ПМС № 260/2000 г.

8.             Да се осигури разделно събиране, съхранение и предаване за
последващо третиране на различните по вид отработени масла, образувани на
територията на дружеството, съгласно Наредбата за изискванията за
третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
(приета с ПМС № 131/13.07.2000 г.).

10. Дейностите на дружеството с опасни химични вещества да се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества.

11. Дружеството да извършва дейности с химични вещества, препарати и
продукти в съответствие  с изискванията  на Закона  за защита  на  вредното
въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.