Съдържание

Посетители

В момента има 582  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

“Салвамед” АД - гр. Сандански

Д О К Л А Д

за извършена проверка на “Салвамед” АД - гр. Сандански - обект “Инсталация за производство на гипсови бинтове. Инсталация за каталитично изгаряне на отпадъчни органични разтворители.”

На основание заповед № 66/26.04.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 11.05.2010 г. беше извършена проверка на място на обект “Инсталация за производство на гипсови бинтове. Инсталация за каталитично изгаряне на отпадъчни органични разтворители”. Проверката е  извършена във връзка със заповед № РД-536/27.07.2006 г. на министъра на околната среда и водите и съгласно утвърден от МОСВ план - график на РИОСВ, гр. Благоевград за проверка на условията в решения по ОВОС, издадени от министъра на околната среда и водите.

1. Цел на проверката.

Целта на проверката е да се установи изпълнение на условията  в решение по ОВОС № 24-7/2002 г. на министъра на околната среда и водите за инвестиционно предложение “Инсталация за производство на гипсови бинтове. Инсталация за каталитично изгаряне на отпадъчни органични разтворители” във фаза “По време на експлоатацията”. Проверката е комплексна и е извършена от екип експерти по различни компоненти и фактори влияещи на околната среда

2. Проверени инсталации и дейности на обектите.

Бяха проверени 8 условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията”, а именно:

Условие №1: Спазване на установените норми за допустими емисии на азотни оксиди, серни оксиди, въглероден оксид, прах и общи въглеводороди в отпадъчните газове от съответните енергийни и производствени (технологични и вентилационни) източници, в съответствие с Наредба № 2/19.02.1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

1.1. Осигуряване на непрекъсната работа на бордовите смукатели при зареждане на силозите за гипс;

1.2. Не се допуска работа на инсталацията за промазване при спиране или неизправност в работата на инсталацията за каталитично изгаряне;

1.3. Почистването на подовете от утаения гипсов прах да се извършва с промишлени прахосмукачки.

Условие №4: Отпадъците от обекта да бъдат предавани въз основа на договор на фирми, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ Благоевград в срок до един месец след сключването им.

Условие №5: Дружеството да води документация в съответствие с изискванията на Наредба № 10/1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците.

Условие №6:    Дружеството да предвиди закрита площадка (склад) за временно съхранение на отпадъците, отговаряща на изискванията на Приложение 2 към чл. 12  на  Наредбата  за  изискванията  за  третиране  и  транспортиране   на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/1999 г.

Условие №7: При отпадане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, дружеството да спазва реда на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, приета с ПМС № 260/2000 г.

Условие №8: Да се осигури разделно събиране, съхранение и предаване за последващо третиране на различните по вид отработени масла, образувани на територията на дружеството, съгласно Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (приета с ПМС № 131/13.07.2000 г.).

Условие №10: Дейностите на дружеството с опасни химични вещества да се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества.

Условие №11: Дружеството да извършва дейности с химични вещества, препарати и продукти в съответствие  с изискванията  на Закона  за защита  на  вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.

 

3. Отразени  факти и обстоятелства в констативните протоколи. Констатирани нарушения.

Проверката бе извършена на място и по документи.
  • Представен е доклад по реда на чл. 39 от Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (публ. ДВ, бр. 31/1999 г.) и съответните лабораторни протоколи за собствени измервания през 2009 г. като не е установено нарушаване на нормите за допустими емисии съгласно Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредви вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и обекти  с неподвижни източници на емесии (публ. ДВ, бр. 64/2005 г.). Не се допуска работа без каталитично изгаряне. Подовете се почистват с промишлена прахосмукачка. 
  • В РИОСВ - Благоевград са предоставени договори с фирми, имащи съответните разрешителни по чл. 37 от Закона за управление на отпадъците. Отчетните книги по отпадъците се водят редовно и съгласно изискванията на Наредба № 9/2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности, (публ. ДВ, бр. 95/2004 г.). Склада за луминсцентни лампи е закрит и е с непропускливо покритие и ограничен достъп. На територията на дружеството не се генерирет отработени масла.
  • Дейностите с опасни химични вещества се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химични вещества. Използваните химични вещества се съхраняват съгласно изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.

При проверката не се констатира неизпълнение на условията в решението по ОВОС.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Не са направени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

При проверката се констатира, че всички проверени условия се изпълняват. Обектът подлежи на следваща проверка през 2011 г.

Бяха проверени 8 условия от решението по ОВОС във фаза “По време на експлоатацията”, а именно:

1. Спазване на установените норми за допустими емисии на азотни оксиди,
серни оксиди, въглероден оксид, прах и общи въглеводороди в отпадъчните
газове от съответните енергийни и производствени (технологични и
вентилационни) източници, в съответствие с Наредба № 2/19.02.1998 г. за норми
за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества,
изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

1.1. Осигуряване на непрекъсната работа на бордовите смукатели при зареждане на силозите за гипс;

1.2. Не се допуска работа на инсталацията за промазване при спиране или
неизправност в работата на инсталацията за каталитично изгаряне;

1.3. Почистването на подовете от утаения гипсов прах да се извършва с
промишлени прахосмукачки.

4. Отпадъците от обекта да бъдат предавани въз основа на договор на
фирми, притежаващи съответното разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС. Копие от договорите да бъдат представени в РИОСВ Благоевград в срок до един месец след сключването им.

5.  Дружеството да води документация в съответствие с изискванията на
Наредба № 10/1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и
информацията за управлението на дейностите по отпадъците
.

6.    Дружеството да предвиди закрита площадка (склад) за временно
съхранение на отпадъците, отговаряща на изискванията на Приложение 2 към чл. 12  на  Наредбата  за  изискванията  за  третиране  и  транспортиране   на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/1999 г.

7.             При отпадане на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак,
дружеството да спазва реда на Наредбата за изискванията за пускане на
пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак и за третиране и
транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи,
съдържащи живак, приета с ПМС № 260/2000 г.

8.             Да се осигури разделно събиране, съхранение и предаване за
последващо третиране на различните по вид отработени масла, образувани на
територията на дружеството, съгласно Наредбата за изискванията за
третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти
(приета с ПМС № 131/13.07.2000 г.).

10. Дейностите на дружеството с опасни химични вещества да се осъществяват съгласно изискванията на Наредба № 2/1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества.

11. Дружеството да извършва дейности с химични вещества, препарати и
продукти в съответствие  с изискванията  на Закона  за защита  на  вредното
въздействие на химичните вещества, препарати и продукти.