Съдържание

Посетители

В момента има 223  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

„Пирин Текс” ЕООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д за извършена проверка на „Пирин Текс” ЕООД - гр. Гоце Делчев – обект “Шивашка фабрика”

На основание заповед № 41/16.03.2010 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 24.03.2010 г. беше извършена проверка на място на обект “Шивашка фабрика”, находящ се в град Гоце Делчев, ул. “Драма” № 50, собственост на “Пирин Текс” ЕООД - гр. Гоце Делчев. Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

 

1. Цел на проверка.

Проверка е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

 

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.

Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:

- 4 броя шивашки цехове;

- цех за предварително третиране на отпадъци (сортиране, дробене и балиране);

- помещение за съхранение на опасни химични вещества и препарати;

- помещение и площадки за съхранение на отпадъци;

- парокотелна инсталация;

- хладилни и климатични инсталации;

 

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

3.1 Компонент «Атмосферен въздух»

Обектът експлоатира горивни инсталации по Наредба №1/2005 г., а именно ПКЦ с два броя парни котли, като използваното гориво е природен газ и един водогреен котел. Контролират се и климатични/хладилни инсталации, съдържаши флуорирани парникови газове.

Дружеството извършва и дейност "почистване на повърхности с органични разтворители”, попадаща в обхвата на Наредба №7/2003 г, като количеството на употребяваните органични разтворители е под праговата стойност за консумация на разтворители (ПСКР).

3.2 Фактор „Опасни химични вещества и управление на риска” 

В своята дейност дружеството употребява и съхранява химични вещества и препарати класифицирани, като “опасни”, съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ДВ, бр. 10/2000г. с изм. и доп.).

В съответствие с изискванията на Регламент на Европейската общност (ЕО) 1907/2006 г., който касае регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) в страните от Европейския съюз (ЕС). дружеството изпълнява задълженията си на “потребител по веригата на химични вещества в самостоятелен вид и в препарати”.

За всички употребявани в процеса на производство химикали и препарати “Пирин Текс” ЕООД, притежава информационни листове за безопасност.

Помещенията, в които се съхраняват химикалите и препаратите отговарят на изискванията за съхранение, отбелязани в съответните информационни листове за безопасност.

3.3 Фактор «Отпадъци»

“Пирин Текс” ЕООД притежава разрешение за дейности с отпадъци № 01-ДО-079-3 от 18.09.2009 г. и регистрационен документ № 01-РД-38-0/17.07.2006 г.. При проверката се установи, че от дейността на обекта се отделят отпадъци, за които има заверени работни листове. На площадката се извършват дейностите събиране, транспортиране, временно съхранение и предварително третиране на отпадъци.

Дружеството спазва изискванията на Наредба №9/2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци.

Опасните отпадъци се съхраняват в подходящи за целта съдове, обозначени със съответните кодове и оставени на места с ограничен достъп.

 

4. Направени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

Във връзка със задълженията на дружеството произтичащи от статуса му съгласно Регламент REACH е дадено предписание за допълване на документацията удостоверяваща извършването на предварителна регистрация, за всяко употребявано вещество, което попада в обхвата на REACH.

Направено е и предписание, да бъде проверен списъка на веществата - кандидати за включване в Приложение XIV на REACH, за да бъде установено наличието или не, на някое от тях в употребяваните от фирмата препарати.

Дадено е предписание да бъде предоставена в РИОСВ – Благоевград, информацията удостоверяваща изпълнението на изискванията на чл. 24а от ЗЗВВХВП и чл. 36 от Регламент REACH.

 

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.

За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.