Съдържание

Посетители

В момента има 222  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2014 г.

„МЕРКЕЗ” ООД - гр. Гоце Делчев

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „МЕРКЕЗ" ООД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 9/13.01.2014 год. на Директора на РИОСВ – Благоевград, на 21.01.2014 год. беше извършена проверка на място на обект "Меркез" ООД, находящ се в гр. Гоце Делчев, ж.к. Промишлена зона, м. "Мочура". Проверката е комплексна и се извършва във връзка със спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда и другите специални закони по компоненти и фактори, въздействащи върху околната среда.

1. Цел на проверката.
Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Проверени инсталации и дейности на обекта.
Извършена е проверка на следните инсталации и дейности:
- Хладилни и климатични инсталации;
- Склад за опасни химични вещества;
- Складове за съхраняване на отпадъци.

3.Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.
По време на извършването на текущия контрол върху качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат беше съставен Констативен протокол № 1-08/21.01.2014 г., в който са отразени следните факти и обстоятелства.

3.1. Компонент "Атмосферен въздух"
На обекта се експлоатират пет броя хладилни и климатични инсталации, съдържащи охлаждащ агент - R 404 А над 3 кг. и попадащи за контрол, съгласно Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (ДВ, бр. 3/2009 г., посл. изм. ДВ, бр.55/2012 г.)
При проверката се представят пет броя „досиета на системите", съгласно Приложение №3 към чл. 30, ал. 2 от Наредбата.
Четири от инсталациите съдържат охлаждащ агент R 404 А в количества над 30 кг. – 3 бр. с по 73 кг. и една инсталация със 112 кг. Инсталациите със съдържание на хладилен агент от 3 до 30 кг. се проверяват за херметичност един път годишно, а със съдържание от 30 до 300 кг.- два пъти годишно.
В представените при проверката „досиетата на системите" са отразени необходимият брой проверки за херметичност, в зависимост от съдържанието на охлаждащия агент, с което са спазени изискванията на „периодичност на проверките за херметичност", съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Регламент (ЕО) №842/2006. През 2013 г.няма добавяне на охлаждащ агент на нито една инсталация.
Поради повреда на хладилната инсталация със съдържание на R 404 А от 112 кг., в момента на проверката същата не работи. След отстраняване на повредата ще бъде извършена нова проверка за херметичност.
Проверките за херметичност са извършени от лица, притежаващи необходимите документи за правоспособност, издадени от ББКМ, съгласно Наредбата.
С Вх. № 632/15.02.2013 г. дружеството е представило в РИОСВ Благоевград годишен отчет за хладилните/климатични инсталации с информация за предходната календарна година.

3.2. Фактор "Опасни химични вещества и управление на риска"
Проверката е извършена на основание изискванията на ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ), и подзаконовите нормативни актове произтичащи от него.
На място е проверено е складовото помещение, в което се съхраняват опасните химични смеси. Склада е с ограничен достъп, съгласно Заповед № 45/31.01.2013 г. на управителя на дружеството. Съхраняват се следните химични смеси: хипосепт, хипо, гордън я, хепдисепт и миещи препарати. Намиращите се в склада химични смеси отговарят на инвентарния списък от документираната оценка на безопасността на съхранение, която дружеството е изготвила, съгласно направено предписание с КП № 1-10/15.01.2013г. Сифона на складовото помещение е запушен, има наличен адсорбент срещу евентуални разливи. По време на проверката такива не са констатирани.
При проверката са предоставени ИЛБ за опасни химични смеси, които дружеството употребява от началото на 2013г.
Дадени са 2 бр.предписания на основание чл.28, ал.8 от ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм.).

3.3.Фактор "Отпадъци"
За образуваните от дейността на дружеството отпадъци е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба №3 (ДВ, бр.23/2012 г.). Заверени са работни листове с кодове: 020202, 020204, 150101, 150102, 150110*, 150202, 200121*. Към момента на проверката отпадъците се съхраняват разделно на мястото на образуване, като са обособени складови помещения, които са обозначени със съответния код. Опасните отпадъци с кодове 150110* и 200121* се съхраняват в складови помещения с ограничен достъп.
Спазва се изискването разписано в чл. 8 ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.) и предаването се извършва въз основа на писмени договори със следните търговски дружества:
„Екарисаж – Варна" ЕООД, сключен договор на 21.05.2013 г.
„Феникс – Неврокоп" ООД, сключен договор на 04.02.2013 г.
„Пер – ойл" ЕООД, гр. Пловдив, сключен договор на 04.02.2013 г.
Към момента се води отчетност по отменената Наредба №9(ДВ, 2004г.), като се представят четири броя отчетни книги по Приложение №3.
За пуснатите на пазара опаковани стоки дружеството изпълнява задълженията си чрез колективна система за оползотворяване на отпадъци от опаковки. Представя се договор № 882/01.01.2006 г. с „Екопак България" АД, гр. София.
Представя се годишна справка – декларация за пуснатите на пазара опаковани стоки през 2013 г..
Дадено предписание на основание чл.113, ал.3 от ЗУО(ДВ, бр.53, /2012г.)

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници.

4.1.фактор"ОХВ и Управление на риска"
На основание ЗЗВВХВС(ДВ, бр.10/2000г., с посл. изм. ),
4.1.1. Да се представи информация за употребените на обекта химични смеси за 2013 г.. Срок- 30.03.2014 г., Отг.- Управител
4.1.2. Да се изготвят липсващите инструкции от формата за документиране на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси.Срок- 30.03.2014 г., Отг.- Управител

4.2.фактор "Отпадъци"
На основание чл.113, ал.3 от ЗУО(ДВ, бр.53, /2012г.)
4.2.1. Да се поиска от РИОСВ Благоевград заверяване на отчетни книги по приложение № 1 от Наредба № 2(ДВ, бр. 10/2013 г.). Срок- 28.01.2014 г., Отг. - Управител

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.
За констатирани несъответствия на обекта са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване.
За изпълнение на всички предписания ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.